گام اول در فهم معماری مطالعه و بررسی آثار مادی برجای مانده از آن است. پس از شناخت و تحلیل این آثار مادی ( البته با در نظر گرفتن بستر فرهنگی و تاریخی شکل گیری بنا ) می توان اصول معماری اسلامی ایران را از دل این آثار استخراج کرد و در قالب هایی جدید در معماری امروزین به کار بست. برای شناخت یک بنای معماری مواجهه با بنا بسیار راهگشا خواهد بود ولی از آنجا که محدودیت هایی برای این کار وجود دارد می توانی از نقشه و آثار مکتوب بهره جست. در این بخش در راستای شناخت و تحلیل بناهای تاریخی ایران شما می توانید فایل اتوکد بناهای تاریخی ایران را مورد بررسی قرار دهید. به این منظور در این بخش شما می توانید مجموعه از نما، برش و پلان بناهای تاریخی را دانلود نموده و در آرشیو خود داشته باشید.

تاریخچه و دانلود فایل اتوکد بناهای تاریخی ایران

شامل نما، برش و پلان بناهای تاریخی

هنر و معماری اسلامی ایران از نظر جغرافیا و تاریخی محدوده گسترده ای را در برمی گیرد و بناهای تاریخی بسیاری از این مکتب معماری برجای مانده است. مطالعه و شناخت مفاهیم و اصول به کار گرفته شده در این بناهای تاریخی وظیفه ای همگانی است. بناهای تاریخی ایران دربردارنده پیام های گذشتگان ماست. بر ماست که به صورت روزافزون جایگاه فرهنگ و سنت ها را دریابیم. بناهای تاریخی میراثی برای تمامی نسل هاست و ما باید با انجام اقدامات لازم در مورد احیاء و نگهداری این بناهای تارخی معماری اسلامی ایران، آنها را به دست نسل های آینده بسپاریم. ترسیم نقشه های اتوکد بناهای تاریخی و برداشت نما، برش و پلان بناهای تاریخی از جمله راهکارهای مستندسازی آثار و انتقال آن به نسل هابی بعدی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

**همچنین با مراجعه به بخش اتوکد خانه های ایران ، نمونه های بیشتری از خانه های تاریخی ایران را دانلود نمایید**

**همچنین با مراجعه به بخش اتوکد بناهای تاریخی ایران و جهان ، نقشه اتوکد بناهای تاریخی ایران و جهان را دانلود نمایید**

**همچنین با مراجعه به بخش اتوکد مساجد تاریخی ایران و جهان ، نقشه اتوکد مساجد تاریخی ایران و جهان را دانلود نمایید**

دانلود فایل اتوکد بناهای تاریخی مهم معماری اسلامی ایران

فایل اتوکد بناهای تاریخی ایران

در ادامه این بخش نقشه اتوکد مجموعه ای از بناهای گردآوری شده توسط موسسه ما را مشاهده می کنید. با مراجعه به اطلاعات هر بنا شما می توانید خلاصه از تاریخچه بنا و ویژگی های معماری بنا را مطالعه کنید و همچنین فایل اتوکد بناهای تاریخی زیر را دانلود نمایید. شما با دانلود نما، برش و پلان بناهای تاریخی آرشیوی از نمونه های مهم معماری اسلامی را در اختیار خواهید داشت که در تحقیق و پژوهش های بعدی شما در حوزه معماری اسلامی می تواند بسیار راهگشا باشد.

**همچنین با مراجعه به بخش خانه های تاریخی ایران ، نقشه چندین خانه تاریخی مهم را دانلود نمایید**

نقشه اتوکد بناهای تاریخی ایران ( بناهای معروف معماری اسلامی ایران )

برای مطالعه تاریخچه معماری و دانلود فایل اتوکد هر بنا روی تصویر کلیک کنید.

اتوکد بناهای تاریخی ایران ؛ دانلود نما، برش و پلان بناهای تاریخی DWG

اتوکد مسجد ایاصوفیه

اتوکد بناهای تاریخی ایران ؛ دانلود نما، برش و پلان بناهای تاریخی DWG

بناهای تاریخی شمس العماره

اتوکد بناهای تاریخی ایران ؛ دانلود نما، برش و پلان بناهای تاریخی DWG

اتوکد بنای تاریخی کاخ گلستان

اتوکد بناهای تاریخی ایران ؛ دانلود نما، برش و پلان بناهای تاریخی DWG

عمارت خورشید کلات نادری

اتوکد بناهای تاریخی ایران ؛ دانلود نما، برش و پلان بناهای تاریخی DWG

اتوکد بنای تاریخی مسجد امام اصفهان

اتوکد بناهای تاریخی ایران ؛ دانلود نما، برش و پلان بناهای تاریخی DWG

اتوکد مسجد جامع بروجرد

اتوکد بناهای تاریخی ایران ؛ دانلود نما، برش و پلان بناهای تاریخی DWG

مسجد حاج رجبعلی تهران

اتوکد بناهای تاریخی ایران ؛ دانلود نما، برش و پلان بناهای تاریخی DWG

مسجد مدرسه آقا بزرگ کاشان

اتوکد بناهای تاریخی ایران ؛ دانلود نما، برش و پلان بناهای تاریخی DWG

مدرسه صدر خواجو اصفهان

اتوکد بناهای تاریخی ایران ؛ دانلود نما، برش و پلان بناهای تاریخی DWG

اتوکد بنای تاریخی سید حمزه تبریز

اتوکد بناهای تاریخی ایران ؛ دانلود نما، برش و پلان بناهای تاریخی DWG

اتوکد بناهای تاریخی میدان امام

اتوکد بناهای تاریخی ایران ؛ دانلود نما، برش و پلان بناهای تاریخی DWG

باغ فین و حمام فین کاشان

اتوکد بناهای تاریخی ایران ؛ دانلود نما، برش و پلان بناهای تاریخی DWG

اتوکد مسجد حکیم

اتوکد بناهای تاریخی ایران ؛ دانلود نما، برش و پلان بناهای تاریخی DWG

مسجد صاحب الامر تبریز

اتوکد بناهای تاریخی ایران ؛ دانلود نما، برش و پلان بناهای تاریخی DWG

فایل اتوکد مسجد کبود

اتوکد بناهای تاریخی ایران ؛ دانلود نما، برش و پلان بناهای تاریخی DWG

نما، برش و پلان مسجد جامع یزد

اتوکد بناهای تاریخی ایران ؛ دانلود نما، برش و پلان بناهای تاریخی DWG

اتوکد خانه سلماسی تبریز

اتوکد بناهای تاریخی ایران ؛ دانلود نما، برش و پلان بناهای تاریخی DWG

اتوکد مسجد جامع شبستر

معماری اسلامی ایران و بناهای تاریخی معماری اسلامی ایران

تمدن ایرانی و تمدن اسلامی و بناهای تاریخی ایران

اﻳﺮان ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻤﺪن ﮐﻬﻦ ﻣﻴﺎن رودان، ﻫﻨﺪ و ﻣﺼﺮ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺪن ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺷﺮق و ﻏﺮب از ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﺠﺎد ﮔﺴﺘﺮه ﻫﺎی داﻧﺶ، ﻓﺮﻫﻨﮓ آن ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺮزﻫﺎﻳﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ. در دوران اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻴﺰ اﻳﺮان ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن و ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﺪه و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺎن، ﻣﻔﺴﺮان، ﻣﺤﺪﺛﺎن، داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ. اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺶ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ آداب ﻣﻤﻠﮑﺖ داری، ﻣﻌﻤﺎری، ﺻﻨﻌﺖ و ﻫﻨﺮ اﻳﺮاﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ. برای شناخت معماری ایرانی که شکل یافته از تمدن ایرانی است باید در کنار مطالعه ساختار بناهای تاریخی و بررسی نقشه های اتوکد بناهای تاریخی ایران و تحلیل نما، برش و پلان بناهای تاریخی باید به فرهنگ پدیدآورندگان این بناها نیز توجه نمود.

معماری ایران در دوره اسلامی

ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺮدم اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺳﺖ. ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﯽ و اﻗﻠﻴﻤﯽ اﻳﺮان، آداب و رﺳﻮم ﻣﺬﻫﺒﯽ، روﺣﻴﻪ و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﺮدم آن را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻠﮑﻪ در بناهای تاریخی ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻢ اﻳﻦ اﻧﻌﮑﺎس را ﻣﯽ ﺗﻮان دﻳﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان ﺑﺎ ﺷﻌﺮ و ﻋﺮﻓﺎن، ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﻧﺠﻮم ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد و ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی اﻧﺘﺰاﻋﯽ آن در ﺣﮑﻤﺖ و ﻧﻤﺎدﮔﺮاﻳﯽ ﮐﻴﻬﺎﻧﯽ و ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﯽ ﻣﻌﻨﻮی اﻳﺮان ﮐﻬﻦ رﻳﺸﻪ دارد ﺗﺎ ﺑﻴﻨﻨﺪه را از ﺟﻬﺎن ﻣﺎدی ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﻣﻌﻤﺎران اﻳﺮاﻧﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻌﻨﻮی را ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻣﺰ و ﻧﻤﺎد در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ و زﻳﺒﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﻳﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ارزش ﻫﺎ و ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎی اﻳﺮان، ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ رﺟﻮع و ﻣﻌﺮﻓﯽ ارزش ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ از آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﻣﺪرن ﺷﺪن رﻳﺸﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ دارد و ﺑﺎﻳﺪ اداﻣﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ارزش ﻫﺎﻳﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

معماری و بناهای تاریخی ایران دوران اسلامی

اسلام در قرن هفتم میلادی، پایه گذار فرهنگ نوینی شد که بخش های عمده ای از جهان متمدن را فرا گرفت و چهره بسیاری از کشورها را دگرگون نمود. پس از اینکه ایرانیان دین اسلام را پذیرفتند، هیچ مانعی نمی دیدند که در همان جایی که پدرانشان به عبادت می پرداختند خود نیز با دین جدید به پرستش بپردازند. شاید در نتیجه همین طرز فکر بود که در همان اوایل، آتشکده های دوره ساسانی را تبدیل به مسجد کردند. پس از گسترش بیشتر اسلام در این سرزمین، ساخت مساجد در هر گوشه ای آغاز شد. که در بالا چند نمونه از این بناها معرفی شده است و فایل اتوکد بناهای تاریخی ایران برای دانلود قرار داده شده است. شما با دانلود نما، برش و پلان بناهای تاریخی و تحلیل آنها می توانید به درک بهتری از معماری این دوره دست یابید.

مستند سازی و آرشیو فایل اتوکد بناهای تاریخی ایران

مفهوم اثر تاریخی نه تنها شامل بناهای تاریخی منفرد می گردد بلکه «فضای شهری» و مناظر را نیز که شاهد گویائی از یک تمدن خاص از یک تحول مشخص و از یک حادثه تاریخی است شامل می باشد. این مفهوم تنها مختص ساخته های معماری بزرگ نبوده، بلکه در مورد ابنیه و آثار کوچک معماری که به مرور معنی و مفهوم فرهنگی به خود گرفته اند نیز به کار برده می شود. هدف نسل کنونی و تلاش ما برای مستندسازی و حفظ بناهای تاریخی برای آیندگان است. به همین منظور برداشت نما، برش و پلان بناهای تاریخی و ترسیم نقشه های اتوکد بناهای تاریخی ایران و آرشیو آنها شاید گامی کوچک در این راه باشد.

تمامی فایل های اتوکد بناهای تاریخی ایران شامل دانلود نما، برش و پلان بناهای تاریخی توسط موسسه آکادمیکال ویرایش و جمع آوری شده است. همه این فایل قابل ویرایش و چاپ بوده و از اجزا و آبجکت های آن می توانید برای پرزانته طرح های حرفه ای و پروژه های دانشجویی خود استفاده کنید. همچنین موسسه آکادمیکال در زمینه های ذیل آماده ارایه خدمات به شما عزیزان می باشد که برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره با ما تماس بگیرید.