میدان نقش جهان اصفهان چه از نظر وسعت و چه از نظر طراحی شهری و معماری از مجموعه های بسیار مهم عصر صفوی است که گویای نگرش شهرسازی مکتب اصفهان است. با توجه به پلان میدان نقش جهان می توان دریافت که ابعاد میدان از تناسبات یک به سه برخوردار است و بناهای اطراف میدان چنانکه در نقشه اتوکد نقش جهان نیز اشاره شده است، حاکی از عملکرد چندگانه میدان دارد. فایل حاضر برای تحلیل میدان نقش جهان آماده شده و با پرزانته ای زیبا ارایه شده است.

تاریخچه و میدان و شکل گیری پلان میدان نقش جهان

شــاه عبــاس اول در ســال 779 هجــری خورشــیدی ( 6001 ه.ق / 8951م ) اصفهــان را بــه پایتختــی تعییــن نمــود. وی در نظــر داشــت عناصــری جدیــد جایگزیــن عناصــر اصلــی بافــت کهــن شــهر اصفهــان نمایــد. اما در نهایت شــاه عبــاس بــه جــای تخریــب بافــت قدیــم شــهر تصمیــم گرفــت شــهر را بــه اطــراف گســترش دهــد و مناســب ترین جهــت توســعه را ســمت جنــوب یعنــی در جهــت رودخانــه زاینــده رود یافــت. میــدان نقش جهــان، مســجد جامــع عباســی، خیابانــی در میــان باغ هــای سرسبز بــه نــام چهاربــاغ و نیــز پل خواجو و پل الله وردی خوان، نمادهــای نویــن پایتخت صفوی بودنــد و ایــن نــه بــه دلیــل عظمت و ابعاد بزرگشان بلکــه بــه دلیل هندســه خاص و تناسبات بنا ها و پلان میدان نقش جهان اســت. پس از این دوره جهت گســترش شــهر بــه ســمت جنــوب و سمت دیگر زاینــده رود بــوده اســت.

شکل گیری میدان نقش جهان اصفهان

در طرح جدید گسترش شهر میدان نقش جهان به عنــوان مرکــزی با شکوه بــرای بــرآورده کردن نیازهــای شــهری پایتخــت صفوی طرح شد. با توجه به پلان میدان نقش جهان عناصــر اصلــی حکومت صفوی شامل بازار و مسجد و دیوان حکومتی را در قالــب یــک ســاختار کامل و بــه هــم پیوســته در این مجموعه گرد هم آمده اند. در رابطــه بــا ســازندگان ایــن میــدان عظیــم به طــور مشــخص می توان به نــام اســتاد علــی اکبــر اصفهانــی و اســتاد محمدرضــا اصفهانــی اشــاره کرد. در ادامه با دانلود نقشه اتوکد نقش جهان می توانید با طرح کلی پلان میدان نقش جهان و بناهای موجود در بدنه میدان آشنا شوید و به تحلیل میدان نقش جهان بپردازید.

تحلیل معماری طرح و پلان میدان نقش جهان اصفهان

میــدان نقش جهــان بــا وســعتی زیاد و به ابعاد 505 متــر طــول و 160 متــر عــرض و به صــورت فضایــی از پیــش طراحــی شــده ســاخته شــد. پلان میدان نقش جهان اصفهان با هندســه منظــم خود بــه صــورت مســتطیلی است کــه در راســتای شــمالی جنوبــی کشیده شده و هماهنگ با رون اصفهان است. همچنان که در نقشه اتوکد نقش جهان نیز قابل مشاهده است، در چهــار ســوی میــدان چهــار بنــا احــداث گردیــد کــه شامل کاخ عالی قاپــو در غــرب، ســردر بازار قیصریــه در شــمال، مســجد شــیخ لطــف الله در شــرق و مســجد جامــع عباســی در جنــوب میــدان است. ایــن عناصــر چهارگانــه در ترکیــبی هماهنگ و موزون به وسیله طاق نماهایی در دو طبقــه بدنــه شهری میــدان را شــکل داده اند.

*** همچنین برای دانلود نقشه بناهای مهم تاریخی از معماری اسلامی ” اینجا کلیک “ کنید ***

دانلود پلان میدان نقش جهان

تحلیل میدان نقش جهان و نقشه اتوکد نقش جهان

از نمونه های شگرف شهرسازی اسلامی در ایــران می تــوان میــدان عتیق اصفهــان از زمان ســلجوقیان ، میــدان صاحب آبــاد تبریــز از زمان ایلخانیان ، میــدان امیرچخمــاق یــزد از عصر تیمــوریان و میــدان نقش جهــان اصفهان از عصر صفویان را نام برد. در این میان میدان نقش جهان اصفهان دست نخورده تر باقی مانده و شکوه جلال بیشتری دارد. در این بخش نقشه اتوکد نقش جهان شامل پلان میدان نقش جهان و تصویری از بناهای تاریخی اطراف میدان برای دانلود قرار داده شده است که مطمناً برای تحلیل میدان نقش جهان می تواند مورد استفاده شما قرار گیرد.

پلان میدان نقش جهان ؛ تحلیل میدان نقش جهان و نقشه اتوکد نقش جهان DWG
پلان میدان نقش جهان ؛ تحلیل میدان نقش جهان و نقشه اتوکد نقش جهان DWG

دانلود اتوکد پلان میدان نقش جهان ( میدان امام اصفهان )

شامل نقشه اتوکد پلان نقش جهان اصفهان و تصاویری از بناهای مهم میدان امام

برای خرید فایل اتوکد پلان میدان نقش جهان روی دکمه پرداخت و دانلود کلیک کنید.

راهنمای پرداخت و دانلود فایل

پلان میدان نقش جهان ؛ تحلیل میدان نقش جهان و نقشه اتوکد نقش جهان DWG

فایل اتوکد پلان میدان نقش جهان ( میدان امام اصفهان ) ؛ تحلیل میدان نقش جهان و نقشه اتوکد نقش جهان توسط موسسه آکادمیکال ویرایش و جمع آوری شده است. این فایل قابل ویرایش و چاپ بوده و از اجزا و آبجکت های آن می توانید برای پرزانته طرح های حرفه ای و پروژه های دانشجویی خود استفاده کنید. همچنین موسسه آکادمیکال در زمینه های ذیل آماده ارایه خدمات به شما عزیزان می باشد که برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره با ما تماس بگیرید.