دانلود کادر برای نقشه های اتوکد ؛ پرزانته و کادربندی اتوکد و نمونه کادر اتوکد

نمونه های پرزانته و کادربندی اتوکد و نمونه کادر اتوکد

ﻫﺮ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی دارای دو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ: ﻓﺮم و ﻣﺤﺘﻮا . ﻓﺮم ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻮاس ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ درﻳﺎﻓﺖ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻣﺤﺘﻮا اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﭘﻴﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ وﺟﻮد دارد، ﻣﺤﺘﻮا دروﻧﻤﺎﻳﻪ ﻳﮏ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی اﺳﺖ. ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ دو ﺑﺨﺶ دارای ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺷﮑﻞ ﻳﺎ ﻓﺮم ﻳﮏ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﺑﺎﻳﺪ دارای وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻔﻬﻮم اﺛﺮ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺛﺮ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮑﺮده و ﭘﻴﺎم اﺛﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﻮد. معماری و به ویژه بخش ارایه آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ از اﺻﻮل ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﭘﻴﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﮔﺮ ﺧﻮب ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﻢ، ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﺟﺰاء ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﮐﻨﻴﻢ که ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را ﺧﻮب ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ و از قواعد میان این اجزا به درستی استفاده نماییم.

ویژگی کادربندی خوب در پرزانته اتوکد و کادر برای نقشه های اتوکد

ﻳﮏ ارایه و پرزانته زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻴﺰﻫﺎی زﻳﺎدی ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮا گرفت ﺗﺎ ﺑﺘﻮان یک شیت ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺑﻨﺪی ﻣﻮﻓﻖ اراﺋﻪ کرد. اﻳﻦ ﮐﺎر ﺟﺰ ﺑﺎ ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ و ﺗﮑﺮار ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ‌رﺳﺪ. ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻴﻦ ﻓﺮم و ﻣﺤﺘﻮاﺳﺖ، ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ راه ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮارد رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﻴﻦ راﻳﺞ ﺗﺼﻮﻳﺮ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را درﺑﺮ دارد، اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺰرگ ﭘﺲ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺎزه ای ﻣﯽ‌آﻓﺮﻳﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ اﺑﺘﺪا اﺻﻮل را ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﺪ، ﺑﺪون داﻧﺴﺘﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻧﻮآوری ﻣﻌﻨﺎﻳﯽ ﻧﺪارد.

عناصر و اجزای ترکیب بندی و اصول کادر و پرزانته و کادربندی اتوکد

نقطه و خط و سطح و بافت و رنک و قواعد بصری مهمترین نقش را در یک ارایه خوب ایفا می‌کنند. ﺗﺼﺎوﻳﺮ، ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺧﻮد را ﻣﺪﻳﻮن آﺷﮑﺎرﺗﺮﻳﻦ ﺧﻄﻮﻃﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻃﻮل، زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﻗﻮت و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﺷﮑﻞ در ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺑﻨﺪی آﻧﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺧﻄﻮط اﻓﻘﯽ، آرام ﺑﺨﺶ ﺑﻮده و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺎدی از آﻧﻬﺎ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺧﻄﻮط در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﻴﺪ . ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دو ﺧﻂ اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺼﺮی و اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻨﺪی ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﻂ ﻣﺎﻳﻞ، ﻧﻴﺮو و ﺗﺤﺮک وﻳﮋه و ﻣﻄﺒﻮﻋﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اصول کلی در کادربندی و ترکیب بندی

از ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ و اﻏﺘﺸﺎش ﺑﺼﺮی ﺑﺎﻳﺪ دوری ﺟﺴﺖ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮد ﮐﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد در ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺑﻨﺪی ، زﻳﺒﺎﻳﯽ در ﺳﺎدﮔﯽ اﺳﺖ. به هر حال رعایت اصول کلی زیر در شیت بندی و کادربندی توصیه شده است.

ﺗﻮازن و ﺗﻨﻮع

هرچند درهندسه کلاسیک تقارن به عنوان نقطه اوج توازن دارای تقدس بوده است ولی در هنر جدید تعادل جای تقارن را گرفته است. بدین معنی که لازم نیست بخش های مختلف یک شیت هم اندازه و هم وزن باشند، بلکه هم وزن بودن آنها کافی است.

قانون یک سوم و نقاط طلایی شیت و کادر

قانون یک سوم در کادربندی و کمپوزسیون شاید قدیمی ترین و مهمترین قانون و روش ترکیب بندی باشد. قانون یک سوم به این معنی است که کادر، به یک جدول ۳ در3 تقسیم می‌شود. نقاط تلاقی خطوط عمودی و افقی، بیشترین تاکید را برای قرار گرفتن بخش های مهم طرح به شمار می آیند.

خطوط هادی

خطوط هادی اغلب برای مورد تاکید قرار دادن بخش های اصلی کار مورد استفاده قرار میگیرند. خطوط مستقیم، منحنی، موازی یا اریب همه در افزایش توجه نقش عمده ای دارند.

ﻃﺮح ﻳﺎ ﻧﻘﺶ

ﻧﻘﺶ ﻳﺎ ﻃﺮح ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺑﻨﺪی یک شیت ﺿﺮب آﻫﻨﮓ ﻳﺎ ﻧﻈﻢ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪ. ﻳﮏ وﻗﻔﻪ در ﻧﻘﻮش ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻮﻋﯽ آﺳﻮدﮔﯽ و راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻴﻨﻨﺪه ﺷﺪه و ﮐﺎﻧﻮن ﻳﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺧﻂ

ﺧﻂ ﻋﻨﺼﺮی ﻗﻮی و ﻣﻬﻢ است ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻘﻄﻪ دﻳﺪ، ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻳﺎ از اﻫﻤﻴﺘﺶ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد. گاه در خط مسیر و حرکت آن مورد تاکید است و گاه نقطه شروع یا انجام آن.

دانلود کادر برای نقشه های اتوکد ؛ پرزانته و کادربندی اتوکد و نمونه کادر اتوکد

در این بخش برای آشنایی هرچه بیشتر شما با شیت بندی و کادربندی در اتوکد جند نمونه کادر اتوکد همانند شکل زیر قرار داده شده است. می‌توانید از این کادرهای آماده برای پرزانته و کادربندی نقشه های اتوکد خود استفاده کنید و با توجه به اصول و قواعد بصری که در بالا گفته شد و به کمک عناصر گرافیکی ارایه شده در فایل کادر اتود نمونه کادر های جدید متناسب با طرح خود را ایجاد کنید. کادر های زیر در اندازه A1 ارایه شده و طبیعتا می توانید آنها را به اندازه های دلخواه خود تبدیل نمایید. همچنین می توانید از طریق لینک زیر نمونه های دیگر شیت بندی در اتوکد را ملاحظه بفرمایید:

دانلود کادر برای نقشه های اتوکد ؛ پرزانته و کادربندی اتوکد و نمونه کادر اتوکد

دانلود کادر برای نقشه های اتوکد ؛ پرزانته و کادربندی اتوکد و نمونه کادر اتوکد
دانلود کادر برای نقشه های اتوکد ؛ پرزانته و کادربندی اتوکد و نمونه کادر اتوکد

دانلود کادر اتوکد

کادر برای نقشه های اتوکد ؛ پرزانته و کادربندی اتوکد و نمونه کادر اتوکد

برای خرید این فایل روی دکمه پرداخت و دانلود کلیک کنید.

راهنمای پرداخت و دانلود فایل

جهت وزش باد ، نمودار وزش باد ، جهت باد غالب و جهت باد مطلوب 43 شهر ایران

این فایل توسط موسسه آکادمیکال ویرایش و جمع آوری شده است. این فایل قابل ویرایش و چاپ بوده و از اجزا و آبجکت های آن می توانید برای پرزانته طرح های حرفه ای و پروژه های دانشجویی خود استفاده کنید. همچنین موسسه آکادمیکال در زمینه های ذیل آماده ارایه خدمات به شما عزیزان می باشد که برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره با ما تماس بگیرید.