برنامه فیزیکی دانشکده معماری ؛ مطالعات و ضوابط طراحی دانشکده [DOC] شامل دو دانلود در این بخش است. بخش اول فایل Word در 3 صفحه به صورت تایپ شده و آماده شامل جدول برنامه فیزیکی و بخش دوم مطالعات دانشکده در قالب فایل Word در 29 صفحه به صورت تایپ شده و آماده شامل ریز فضاها و استاندارد دانشکده و همچنین ضوابط طراحی دانشکده معماری است.

مطالعات و ضوابط طراحی دانشکده معماری

[/fusion_title]

دانشکده هنر و معماری

معماری تجسدی از روح بناست. در واقع معماری بیانی هدفمند از مفاهیمی است که طراح قصد دارد مخاطب را آگاهانه یا ناخودآگاه به آن جلب کند. این مفاهیم تا حد زیادی در ارتباط با کاربری و عملکرد بناست و نشان دهنده وجوه مهم از اهداف طراحی است که مد نظر معمار بوده است. دانشکده معماری به عنوان یک موضوع طراحی دربر دارنده دو وجه کلی است. یکی وجه عملکردی و فنی بناست و دیگری وجه هنر و خلاقانه است که با توجه به موضوع حائز اهمیت است. برای تامین جنبه عملکردی باید طراح از سیرکولاسیون دانشکده و روابط فضایی و استانداردهای طراحی و ضوابط طراحی اصلاعات کافی داشته باشد تا بتواند با رعایت عرصه ها و سرانه ریزفضاهای معماری به نیازهای عملکردی استفاده کنندگان از بنا پاسخی مناسب دهد.

طراحی دانشکده هنر و معماری

علاوه بر مسایل فنی عمومی معماری و اقلیم و ارتباطات فضایی وجه هنری و ذوقی و روانی نیز در طراحی دانشکده معماری حائز اهمیت است. فضای معماری دانشکده هنر و معماری باید به گونه ای باشد که بتواند خلاقیت دانشجویان را تا حدودی تشویق کند و پاسخ گوی نیازهای رفتاری و روانی ایشان نیز باشد. همچنین دانشکده معماری به عنوان نمادی از هنر معماری می تواند حاوی پیام هایی نمادین باشد یا رویکردی فرمی و المانی داشته باشد که همه اینها بسته به رویکرد و فلسفه زیبایی شناسانه خواهد بود.

برنامه فیزیکی دانشکده معماری ؛ مطالعات و ضوابط طراحی دانشکده [DOC]

آنچه در این نوشتار ارایه شده است دارای دو بخش کلی است. بخش اول در بر دارنده اطلاعات مربوط به برنامه فیزیکی دانشکده معماری است که شامل دو فایل متفاوت از برنامه فیزیکی دانشکده هنر و معماری است؛ فایل اول در قالب Word در 3 صفحه به صورت تایپ شده است و فایل دوم شامل یک برنامه فیزیکی دیگر در قالب فایل PDF است. بخش دوم مطالعات دانشکده و ریز فضاهای دانشکده هنر و استاندارد دانشکده و همچنین ضوابط طراحی دانشکده هنر و معماری را شامل می شود که در قالب فایل Word در 29 صفحه به صورت تایپ شده ارایه شده است.

جدول برنامه فیزیکی دانشکده معماری و سرانه دانشکده معماری

در 3 صفحه شامل جدول برنامه فیزیکی و سرانه فضاهای دانشکده

دانلود بخش اول با عنوان برنامه فیزیکی دانشکده معماری شامل دو فایل متفاوت از برنامه فیزیکی دانشکده معماری و هنر است؛ فایل اول در قالب Word در 3 صفحه به صورت تایپ شده است و فایل دوم شامل یک برنامه فیزیکی دیگر در قالب فایل PDF و در 27 صفحه است. این دو فایل ارایه شده برای نگارش پایان نامه و رساله با عنوان پایان نامه طراحی دانشکده هنر و معماری مفید خواهد بود.

دانلود جدول برنامه فیزیکی دانشکده معماری به همراه سرانه فضاها

برنامه فیزیکی دانشکده معماری ؛ مطالعات و ضوابط طراحی دانشکده [DOC]
برنامه فیزیکی دانشکده معماری ؛ مطالعات و ضوابط طراحی دانشکده [DOC]

دانلود فایل جدول برنامه فیزیکی دانشکده

دو برنامه فیزیکی در قالب Word و PDF شامل سرانه و عرصه

برای خرید این فایل روی دکمه پرداخت و دانلود کلیک کنید.

راهنمای پرداخت و دانلود فایل

مطالعات و ضوابط طراحی دانشکده معماری

در 29 صفحه استاندرد فضاهای مختلف دانشکده و اصول و ضوابط طراحی

در این بخش فایلی با عنوان مطالعات و ضوابط طراحی دانشکده معماری و هنر در قالب Word و در 29 صفحه ارایه شده است. فایل حاضر شامل اطلاعات لازم برای طراحی فضاهای مختلف دانشکده همانند ضوابط طراحی آتلیه ها و کلاس های نظری و کتابخانه و غیره است که در فرآیند طراحی باید مورد توجه طراحان معماری باشد. همچنین فایل ارایه شده برای نگارش پایان نامه و رساله با عنوان پایان نامه طراحی دانشکده هنر و معماری مفید خواهد بود. فهرست مطالب ارایه شده در فایل مطالعات و ضوابط طراحی دانشکده [DOC] شامل موارد زیر است:

 • فضاهای آموزشی

 • ﻛﻼس ﻫﺎی درس و اﺗﺎﻗﻬﺎی اﺳﺎﺗﻴﺪ

 • ﺗﻴﭗ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ کلاس درس

 • ﺗﻴﭗ ﻣﺮﺑﻊ کلاس نظری

 • مبلمان کلاس ها

 • سرانه فضای آموزشی

 • نمونه پلان کلاس درس

 • اتاق اساتید

 • دﻓﺎﺗﺮاداری و آﻣﻮزﺷﻲ

 • ریز فضاهای بخش اداری

 • نمونه پلان دفاتر اداری

 • فضاهای کمک آموزشی

 • ﺑﺨﺶ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

 • آتلیه های کار با کامپیوتر

 • نمونه پلان آتلیه

 • ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ

 • ریز فضاهای کتابخانه تخصصی

 • اصول طراحی کتابخانه

 • نمونه غرفه مطالعه انفرادی

 • سالن مطالعه

 • ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎی ﻛﺘﺎب

 • ابعاد استاندارد قفسه ها

 • نمونه چیدمان قفسه های کتابخانه

 • نمونه پلان کتابخانه تخصصی

 • ﺑﺨﺶ ﺳﻤﻌﻲ و ﺑﺼﺮی

 • واحد اسناد و تحقیقات

 • واحد پژوهش

 • ریز فضاهای مورد نیاز

 • ﺧﺪﻣﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ

 • واﺣﺪ اﻧﺘﺸﺎرات و ﺧﺪﻣﺎت ﭼﺎپ

 • نمونه پلان اتاق چاپ و تکثیر

 • ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺳﺮوﻳﺴﻲ

 • اﺗﺎق ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻠﻔﻦ

 • ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮق اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ

 • ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ، رﺧﺘﻜﻦ و ﻧﻈﺎﻓﺖ

 • ﻛﺎﺧﺪاری

 • انبار مرکزی

 • سرایدار

 • آمفی تئاتر

 • ریز فضاهای آمفی تئاتر

 • ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻫﺎ

 • اﺗﺎق ﭘﺮوژﻛﺴﻴﻮن

 • ﭘﻼن وﺑﺮش از ﻳﻚ اﺗﺎق ﭘﺮوژﻛﺴﻴﻮن

 • ﻓﻀﺎی اﻧﺘﻈﺎر و ﺗﺠﻤﻊ

 • سرویس های بهداشتی

دانلود استاندارد و مطالعات و ضوابط طراحی دانشکده [DOC]

برنامه فیزیکی دانشکده معماری ؛ مطالعات و ضوابط طراحی دانشکده [DOC]
برنامه فیزیکی دانشکده معماری ؛ مطالعات و ضوابط طراحی دانشکده [DOC]

دانلود مطالعات و ضوابط طراحی دانشکده [DOC]

29 صفحه در قالب Word شامل استاندارد و ضوابط دانشکده معماری

برای خرید این فایل روی دکمه پرداخت و دانلود کلیک کنید.

راهنمای پرداخت و دانلود فایل

دانلود طراحی سایت پلان و لنداسکیپ ، اتوکد سایت پلان با برش و مبلمان سایت

این فایل توسط موسسه آکادمیکال ویرایش و جمع آوری شده است. این فایل قابل ویرایش و چاپ بوده و از اجزا و آبجکت های آن می توانید برای پرزانته طرح های حرفه ای و پروژه های دانشجویی خود استفاده کنید. همچنین موسسه آکادمیکال در زمینه های ذیل آماده ارایه خدمات به شما عزیزان می باشد که برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره با ما تماس بگیرید.