ضوابط طراحی مدرسه ؛ برنامه فیزیکی مدرسه و برنامه فیزیکی هنرستان [PDF] شامل دو بخش است. بخش اول دو فایل PDF مجموعاً در 240 صفحه در بردارنده اصول طراحی مدرسه در مقاطع مختلف و جداول مربوط به سرانه و برنامه فیزیکی آنها است. بخش دوم فایل پاورپوینت در 23 اسلاید با گرافیک زیبا و مطالب متنوع شامل استاندارد ها و ریز فضاهای مدرسه ابتدایی است.

مطالعات و ضوابط طراحی مدرسه و هنرستان فنی

مدرسه و نقش آن در تربیت و آموزش و پرورش

آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺴﺘﺮده و ﻓﺮاﮔﯿﺮ، ﻧﻘﺶ ﺑﻨﯿﺎدی و ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺴﺘﻌﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﯿﻦ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺧﻮﯾﺶ را در درون ﻣﺪرﺳﻪ و در ﺳﺎﯾﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺑﺎورﻫﺎ، ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖ آﻧﺎن در اﯾﻦ ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺮ روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮاوان ﻣﯽﮔﺬارد، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آﯾﻨﺪه ﺟﻮاﻣﻊ را ﻣﯽﺗﻮان در آﯾﻨﻪ ﻣﺪارس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد؛مدارس به عنوان تجلی آموزش باید از نظر فیزیکی نیز شرایط مناسب برای اهداف خود دارا باشد. از این رو ضوابط طراحی مدرسه و هنرستان به صورت دقیق باید رعایت شود.

ضوابط طراحی مدرسه پیش دبستانی

دوره پیش دبستانی به دوره دو ساله ای اطلاق می شود که کودکان 4 تا 5 سال را تحت پوشش برنامه های تربیتی قرار می دهد. این دوره از آموزش اختیاری است و به تفکیک شامل برنامه های تربیتی ویژه کودکان گروه سنی 4 ساله ( نوباوه) و 5 ساله ( آمادگی ) می باشد. براساس اهداف مصوب برای این دوره تحصیلی فضاهای فیزیکی خاصی برای این مقطع مورد نیاز است که در فایل زیر قابل دانلود است. برنامه فیزیکی مرکز پیش دبستانی باید بر اساس نیاز های مدرسه و مطابق شرایط خاصی سازمان یابد.

ضوابط طراحی مدرسه راهنمایی و متوسطه و هنرستان

دوران ابتدایی و راهنمایی نیز براساس محتوای درسی و نیاز های فیزیکی هر مقطع دارای برنامه فیزیکی و ریز فضاهای خاص هرکدام از مقاطع است که موضوع بحث فایل حاضر است. در دوره متوسطه و نظری نیز موارد و استانداردهای خاص مقطع باید تدارک دیده شود. از سوی دیگر در دوره متوسطه با توجه به اهمیت این دوره برای ورود به آکادمی ها و همچنین ورود به جامعه، طراحی مدارس متوسطه نیز دقت خاصی را طلب می کند.

ضوابط طراحی مدرسه ؛ برنامه فیزیکی مدرسه و برنامه فیزیکی هنرستان

این نوشتار دارای دو بخش کلی است. بخش اول شامل دو فایل است. فایل اول با عنوان اصول طراحی فضاهای آموزشی و فایل دوم با عنوان ضوابط طراحی مدرسه و هنرستان در مقاطع مختلف در قالب PDF و مجموعا در 240 صفحه است. این دو فایل حاوی اطلاعات کاملی در باره ضوابط مدرسه و برنامه فیزیکی مدرسه و برنامه فیزیکی هنرستان است. بخش دوم شامل فایلی در قالب پاورپوینت در 23 اسلاید است که در آن به تبررسی استاندارد ها و ضوابط طراحی مدرسه ابتدایی پرداخته شده است. دانلود و مطالعه هر دو بخش یاد شده برای نگارش پایان نامه و مقالات و رساله طرح نهایی با موضوع انواع مدارس و هنرستان ها مورد استفاده دانشجویان و طراحان مفید خواهد بود.

فایل شماره 1 #

ضوابط طراحی مدرسه و برنامه فیزیکی مدرسه و برنامه فیزیکی هنرستان

شامل برنامه فیزیکی و اصول طراحی و استاندارد و سرانه مدرسه در 240 صفحه

در این بخش دو فایل PDF برای دانلود قرار داده شده است. فایل اول با عنوان اصول طراحی فضاهای آموزشی شامل برنامه فیزیکی مدارس دولتی و غیر انتفاعی و نیز ضوابط طراحی مدرسه در مقاطع مختلف و جداول مربوط به سرانه و برنامه فیزیکی مدرسه و برنامه فیزیکی هنرستان است. فایل دوم نیز با عنوان ضوابط طراحی مدرسه و هنرستان در مقاطع مختلف در بر دارنده اطلاعات مفیدی درباره اصول طراحی مدرسه و هنرستان و شرح ریز فضاهای مدرسه در اختیار شما قرار می دهد. فهرست عناوین کلی دو فایل شامل مطالب زیر است:

 • ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ

 • ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ

 • ﻣﺪرﺳﻪ (واﺣﺪ آﻣﻮزﺷﯽ)

 • ﻣﺪارس دو دورهای (ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ)

 • ﻣﺪارس ﻓﺮﻫﻨﮓ

 • ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ- آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺤﻠﻪ

 • ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ

 • آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ

 • آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ

 • آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺼﺮی

 • ﺷﻌﺎع دﺳﺘﺮﺳﯽ مدارس

 • شرایط شیب زمین مدرسه

 • ﻓﺮم وﺣﺠﻢ مدرسه

 • استقرار و مکانیابی مدارس

 • ﺳﺮاﻧﻪ مدرسه

 • ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺳﺮاﻧﻪ

 • ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻼس

 • ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ

 • ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ورزﺷﯽ

 • ﻓﻀﺎﻫﺎی اداری

 • ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ

 • ﺳﺮاﻧﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی مدرسه

 • ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ

 • ﻓﻀﺎی ﻣﺤﻮﻃﻪ

 • ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت

 • ﺳﺮاﻧﻪ زﻣﯿﻦ

 • ﺟﺪول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺪارس

 • دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ

 • ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ

 • ﺟﺪول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺪارسه اﺑﺘﺪاﯾﯽ

 • ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ

 • ﺟﺪول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دبیرستان

 • ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ هنرستان

 • ﺟﺪول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ هنرستان

 • ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد مدرسه

 • ﺿﻮاﺑﻂ ﮐﻼس درس

 • ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺒﻠﻤﺎن و ﺗﺠﻬﯿﺰات

 • ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ

 • ﺿﻮاﺑﻂ راﻫﺮو و ﭘﻠﻪ

 • سایر ضوابط طراحی مدرسه

 • ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ

 • ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪارس

 • ﺿﻮاﺑﻂ ﮐﺎﻟﺒﺪی و ﺳﯿﻤﺎ

 • ﻫﻤﺠﻮاری – ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ مدارس

 • ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ

دانلود ضوابط طراحی مدرسه ؛ برنامه فیزیکی مدرسه و برنامه فیزیکی هنرستان [PDF]

ضوابط طراحی مدرسه ؛ برنامه فیزیکی مدرسه و برنامه فیزیکی هنرستان [PDF]
ضوابط طراحی مدرسه ؛ برنامه فیزیکی مدرسه و برنامه فیزیکی هنرستان [PDF]

دانلود ضوابط طراحی مدرسه

دو فایل PDF مجموعاً در 240 صفحه شامل برنامه فیزیکی و استاندارد و سرانه مدرسه و هنرستان

برای خرید این فایل روی دکمه پرداخت و دانلود کلیک کنید.

راهنمای پرداخت و دانلود فایل

فایل شماره 2 #

پاورپوینت ضوابط طراحی مدرسه ابتدایی

در 23 اسلاید شامل ریز فضاهای مدسه ابتدایی و استاندارد ها

این فایل با عنوان استاندارد های فیزیکی مدرسه ابتدایی شامل اطلاعات مفیدی برای طراحی مدرسه ابتدایی می باشد. این فایل همچنین شامل اطلاعاتی درباره تجهیزات مدرسه و مبلمان مدارس و ضوابط ایمنی مدرسه است که باید در طراحی مدرسه مورد توجه قرار گیرد. رئوس کلی مطالب موجود در فایل حاضر شامل موارد زیر است:

 • مکان احداث مدرسه

 • موقعیت ساختمان مدرسه

 • نحوه ساخت و شکل ساختمان مدرسه

 • ریز فضاهای مدرسه ابتدایی

 • استاندارد کلاس درس

 • شکل کلاس درس

 • ارتفاع و ابعاد کلاس درس

 • روشنایی و نورگیری کلاس ها

 • تهویه کلاس ها

 • گرمایش و سرمایش کلاس ها

 • ضوابط مبلمان کلاس درس

 • ضوابط ابعاد میز و نیمکت

 • استاندارد کارگاه ها و آزمایشگاه ها

 • پله و آسانسور در مدرسه

 • سالن اجتماعات مدرسه

 • سرویس بهداشتی مدرسه ابتدایی

 • تجهیزات ایمنی مدارس

 • جانمایی فضا ها در طبقات

دانلود پاورپوینت ضوابط طراحی مدرسه ابتدایی

ضوابط طراحی مدرسه ؛ برنامه فیزیکی مدرسه و برنامه فیزیکی هنرستان [PDF]
ضوابط طراحی مدرسه ؛ برنامه فیزیکی مدرسه و برنامه فیزیکی هنرستان [PDF]

دانلود استاندارد های فیزیکی مدرسه ابتدایی

23 اسلاید در قالب پاورپینت شامل ضوابط طراحی مدرسه ابتدایی

برای خرید این فایل روی دکمه پرداخت و دانلود کلیک کنید.

راهنمای پرداخت و دانلود فایل

دانلود طراحی سایت پلان و لنداسکیپ ، اتوکد سایت پلان با برش و مبلمان سایت

فایل ضوابط طراحی مدرسه ؛ برنامه فیزیکی مدرسه و برنامه فیزیکی هنرستان در قالب [PDF] توسط موسسه آکادمیکال ویرایش و جمع آوری شده است. این فایل قابل ویرایش و چاپ بوده و از اجزا و آبجکت های آن می توانید برای پرزانته طرح های حرفه ای و پروژه های دانشجویی خود استفاده کنید. همچنین موسسه آکادمیکال در زمینه های ذیل آماده ارایه خدمات به شما عزیزان می باشد که برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره با ما تماس بگیرید.