برنامه فیزیکی موزه ؛ دیاگرام موزه و برنامه فیزیکی موزه آب و هنر [DOC] شامل سه دانلود در این بخش است. بخش اول فایل پاورپوینت در 18 صفحه با گرافیگ زیبا و آماده چاپ شامل جدول برنامه فیزیکی و دیاگرام و سرانه موزه و بخش دوم برنامه فیزیکی موزه آب و سرانه و دیاگرام موزه آب در قالب فایل Word در 12 صفحه و بخش سوم برنامه فیزیکی موزه هنرهای معاصر و سرانه و دیاگرام موزه هنر در قالب فایل Word در 31 صفحه به صورت تایپ شده و آماده چاپ است.

مطالعات و برنامه فیزیکی موزه

معماری موزه

روﻧﺪ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻣﻌﻤﺎری، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﮔﺬر از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻌﻨﻮی ( ﻣﻌﻨﺎدار )ﺑﻪ ﻋﯿﻨﯿﺎت ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﻌﻤﺎر ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ. در ﺣﻘﯿﻘﺖ او در ﻣﺴﯿﺮ ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ ﻓﻀﺎ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎ و ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه وری از دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﺗﺤﻮﻻت دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ را در ﻓﻀﺎی ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺟﺎری ﻣﯽﺳﺎزد .

در دهه اﺧﯿﺮ به دلیل وسعت و تعدد مجموعه های هنری و تاریخی در زمینه های مختلف نیاز هرچه بیشتری به انواع مختلف موزه به وجود آمده است. دﯾﮕﺮ ﻣﻮزهﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﺷﯿﺎی ﻫﻨﺮی نیستند و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻮزهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻣﻮزه ﺳﯿﻨﻤﺎ ، موسیقی، ﻋﻠﻮم، ﺗﺎرﯾﺦ و بسیاری ﻣﻮزهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ دﯾﮕﺮ بنا نهاده ﺷﺪه اﺳﺖ.

طراحی موزه ( موزه هنر های معاصر و موزه آب )

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ گستردگی موزه ها و چند عملکردی بودن فضای موزه ها و نیاز به فضاهای تخصصی در طرح یک موزه در دل ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮی، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و چهارچوب فیزیکی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را برآورده ﮐﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر حائز اﻫﻤﯿﺖ است. به طور کلی هر موزه شامل ریز فضاهای متنوعی است که این ریز فضاها را با توجه به نوع عملکردشان می توان در حوزه های مختلف عملکردی دسته بندی کرد. مانند حوزه خدماتی ، حوزه رفاهی ، گالری ها و غیره که در آرایش کلی این حوزه ها باید سلسله مراتب فضایی را رعایت نمود. در هر یک از این حوزه ها هم ریز فضاها باید ارتباط موثری در راستای عملکرد بنا داشته باشند.

برنامه فیزیکی موزه ؛ دیاگرام موزه و برنامه فیزیکی موزه آب و هنر [DOC]

درباره معماری و طراحی موزه در این نوشتار سه مطلب ارایه شده است. بخش نخست شامل اطلاعاتی درباره برنامه فیزیکی موزه ؛ دیاگرام موزه است. بخش دوم در بر دارنده نکاتی جدول برنامه فیزیکی موزه آب و جدول سرانه و دیاگرام موزه آب است که در قالب فایل Word به صورت تایپ شده ارایه شده است. بخش نهایی شامل جدول برنامه فیزیکی موزه هنرهای معاصر و سرانه فضایی و دیاگرام ارتباطی موزه هنر در قالب فایل Word به صورت تایپ شده و آماده چاپ است. همچنین برای دانلود مطالب مرتبط با طراحی موزه به لینک های زیر مراجعه کنید:

فایل شماره 1 #

جدول برنامه فیزیکی موزه ، ریز فضاها و دیاگرام موزه

در 18 صفحه شامل جدول برنامه فیزیکی و سرانه فضاهای موزه و دیاگرام موزه

دانلود بخش اول با عنوان دیاگرام موزه و جدول برنامه فیزیکی آن حاوی یک فایل پاورپوینت در 18 اسلاید است که با گرافیک زیبا آماده شده و قابل چاپ و ارایه است. این فایل برای مطالعات کلی درباره انواع موزه ها و نیز برای نگارش پایان نامه و رساله با عنوان پایان نامه طراحی موزه ( شامل موزه مردم شناسی ، موزه فرش ، موزه تاریخ طبیعی و …) مفید خواهد بود. همچنین برای دانلود مطالب مرتبط با طراحی موزه به لینک های زیر مراجعه کنید:

  • تحلیل نمونه موردی چند موزه ایرانی

دانلود جدول برنامه فیزیکی موزه و دیاگرام موزه

برنامه فیزیکی موزه ؛ دیاگرام موزه و برنامه فیزیکی موزه آب و هنر [DOC]
برنامه فیزیکی موزه ؛ دیاگرام موزه و برنامه فیزیکی موزه آب و هنر [DOC]

دانلود جدول برنامه فیزیکی و دیاگرام موزه

18 صفحه در قالب پاورپوینت شامل سرانه و ریز فضاهای موزه

برای خرید این فایل روی دکمه پرداخت و دانلود کلیک کنید.

راهنمای پرداخت و دانلود فایل

فایل شماره 2 #

جدول برنامه برنامه فیزیکی موزه آب و دیاگرام موزه آب

در 12 صفحه شامل جدول برنامه فیزیکی و سرانه موزه آب

در بخش دوم این نوشتار فایلی با عنوان برنامه فیزیکی و دیاگرام فضایی موزه آب ارایه شده است. این فایل در قالب Word و در 12صفحه آماده شده است. این فایل ارایه شده برای نگارش پایان نامه و رساله با عنوان پایان نامه طراحی موزه آب مفید خواهد بود. فهرست مطالب ارایه شده در فایل مطالعات موزه آب [DOC] شامل موارد زیر است:

3-1- اصول کلی طراحی و فضاهای موزه آب

3-2- ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﻮزه آب

3-3- دیاگرام فضایی موزه آب

3-3-1- ﺣﻮزه آﻣﻮزش موزه آب

3-3-2- ﮔﺎﻟﺮی های موزه

3-3-3- واﺣﺪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ

3-3-4- اﻣﻮر آﻣﻮزش و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت

3-3-5- ﺣﻮزه ﭘﮋوﻫﺸﯽ موزه

3-3-6- ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎتی و رﻓﺎﻫﯽ

3-3-7- واﺣﺪ ﻣﺎﻟﯽ واداری موزه

3-3-8- واﺣﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺮﻣﺖ

3-4- جدول برنامه فیزیکی و سرانه موزه آب

دانلود جدول برنامه فیزیکی موزه آب و دیاگرام موزه آب

برنامه فیزیکی موزه ؛ دیاگرام موزه و برنامه فیزیکی موزه آب و هنر [DOC]
برنامه فیزیکی موزه ؛ دیاگرام موزه و برنامه فیزیکی موزه آب و هنر [DOC]

دانلود فایل جدول برنامه فیزیکی موزه آب

12 صفحه در قالب Word شامل سرانه و عرصه موزه آب

برای خرید این فایل روی دکمه پرداخت و دانلود کلیک کنید.

راهنمای پرداخت و دانلود فایل

فایل شماره 3 #

برنامه فیزیکی موزه هنر معاصر و دیاگرام موزه هنرهای معاصر

در 31 صفحه شامل استاندارد و سرانه و دیاگرام موزه هنر

در این بخش فایلی با عنوان برنامه فیزیکی و دیاگرام و سرانه موزه هنر در قالب Word در 31 صفحه ارایه شده است. فایل حاضر شامل اطلاعات لازم برای طراحی فضاهای مختلف موزه هنر همانند استانداردهای کلی و دیاگرام فضایی و جدول برنامه فیزیکی با سرانه فضاهای موزه هنرهای معاصر است که در فرآیند طراحی باید مورد توجه طراحان باشد. همچنین فایل ارایه شده برای نگارش پایان نامه و رساله با عنوان پایان نامه طراحی موزه هنر معاصر مفید خواهد بود. فهرست مطالب ارایه شده در فایل موزه هنر [DOC] شامل موارد زیر است:

3-1- استاندارد فضاهای موزه هنر

3-1-1- ﻻﺑﯽ ورودی ( ﻫﺎل ورودی)

3-1-2- ﺑﺨﺶ اداری

3-1-3- ﺑﺨﺶ فرهنگی – نمایشگاهی

3-1-4- ﺑﺨﺶ آﻣﻮزﺷﯽ

3-1-5- ﺑﺨﺶ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ

3-1-6- ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

3-1-7- ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ

3-1-8- جداول برنامه فیزیکی طرح

3-2-1- تاسیسات برقی موزه

3-3- اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ی موزه هنر

3-3-1- اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺷﻬﺮی

3-3-2- اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎ

3-4-دﯾﺎﮔﺮامﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ موزه هنر

3-4-1- دﯾﺎﮔﺮام ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻻﺑﯽ

3-4-2- دﯾﺎﮔﺮام ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮔﺎﻟﺮی

3-4-3- دﯾﺎﮔﺮام ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﻔﯽﺗﺌﺎﺗﺮ

3-4-4- دﯾﺎﮔﺮام ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽﺷﺎپ

3-4-5- دﯾﺎﮔﺮام ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ اداری

3-4-6- دﯾﺎﮔﺮام ﻓﻀﺎﯾﯽ بخش آﻣﻮزﺷﯽ

3-4-7- دﯾﺎﮔﺮام ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ

دانلود برنامه فیزیکی موزه هنر و دیاگرام موزه هنر معاصر

برنامه فیزیکی موزه ؛ دیاگرام موزه و برنامه فیزیکی موزه آب و هنر [DOC]
برنامه فیزیکی موزه ؛ دیاگرام موزه و برنامه فیزیکی موزه آب و هنر [DOC]

دانلود برنامه فیزیکی و دیاگرام موزه هنر

31 صفحه در قالب Word شامل سرانه و دیاگرام موزه هنرهای معاصر

برای خرید این فایل روی دکمه پرداخت و دانلود کلیک کنید.

راهنمای پرداخت و دانلود فایل

دانلود طراحی سایت پلان و لنداسکیپ ، اتوکد سایت پلان با برش و مبلمان سایت

این فایل توسط موسسه آکادمیکال ویرایش و جمع آوری شده است. این فایل قابل ویرایش و چاپ بوده و از اجزا و آبجکت های آن می توانید برای پرزانته طرح های حرفه ای و پروژه های دانشجویی خود استفاده کنید. همچنین موسسه آکادمیکال در زمینه های ذیل آماده ارایه خدمات به شما عزیزان می باشد که برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره با ما تماس بگیرید.