دانلود خط آسمان در اتوکد ؛ گرافیک آسمان و بلوک اتوکد آسمان [DWG]

دانلود خط آسمان در اتوکد ؛ گرافیک آسمان و بلوک اتوکد آسمان [DWG]

دانلود خط آسمان ؛ گرافیک آسمان و بلوک اتوکد آسمان [DWG]

پرزانته و ارایه طرح های معماری یکی از بخش های مهم و گاها سخت و زمانبر پروسه طراحی است. از آنجایی که اغلب طرح ها در قالب اتوکد ترسیم می شوند بنابراین ضروری است که علائم گرافیکی مناسبی در دست داشته باشیم تا بتوانیم به راحتی به راندو نما وپرزانته برش و پرزانته نما در اتوکد بپردازیم. از گرافیک های پرکاربرد در زمینه راندو نما ، نمونه آسمان و اتوکد آسمان و خط آسمان است که در اینجا نمونه هایی در اختیار شما قرار گرفته است.

برای دانلود کلیک کنید