اصول طراحی مدرسه و دانلود جدول برنامه فیزیکی مدرسه و هنرستان [PDF] شامل دو فایل مجموعاً در 240 صفحه شامل ضوابط طراحی مدرسه در مقاطع مختلف و برنامه فیزیکی مدرسه و برنامه فیزیکی هنرستان و ضوابط طراحی هنرستان و مراکز آموزش فنی و حرفه ای و کانون ها و نیز ادارات و ساختمان های آموزشی است.

اصول طراحی مدرسه و هنرستان

در این بخش دو فایل PDF در قالب یک فایل زیپ برای دانلود قرار داده شده است. فایل اول با عنوان اصول طراحی فضاهای آموزشی و فایل دوم با عنوان ضوابط طراحی مدرسه و هنرستان در مقاطع مختلف شامل اطلاعاتی کامل درباره ضوابط طراحی مدرسه و اصول طراحی مدرسه در مقاطع مختلف و هنرستان ها است. همچنین در این دانلود جدول برنامه فیزیکی مدرسه و هنرستان ، سرانه و عرصه فضاهای مختلف و ریز فضاهای مدرسه و هنرستان و نیز هر آنچه برای مطالعات مدرسه لازم است را در خود دارد. فصول کلی مطالب موجود در این دانلود به شرح زیر است:

 • تعاریف مربوط به اصول طراحی مدرسه

 • برنامه فیزیکی مدرسه پیش دبستانی

 • برنامه فیزیکی مدرسه ابتدایی

 • برنامه فیزیکی مدرسه متوسطه

 • برنامه فیزیکی مدرسه دولتی

 • برنامه فیزیکی مدرسه غیر انتفاعی

 • برنامه فیزیکی هنرستان

 • برنامه فیزیکی کانون ها

 • برنامه فیزیکی ادارات آموزش و پرورش

 • سرانه فضاهای آموزشی

 • استاندارد ها و ضوابط طراحی فضاهای آموزشی

برای خرید و دانلود جدول برنامه فیزیکی مدرسه روی دکمه پرداخت و دانلود کلیک کنید.

برای توضیح بیشتر و دانلود فایل ( اینجا ) کلیک کنید.

 

اصول طراحی مدرسه و دانلود جدول برنامه فیزیکی مدرسه و هنرستان [PDF]

اصول طراحی مدرسه و دانلود جدول برنامه فیزیکی مدرسه و هنرستان [PDF]

اهمیت رعایت اصول طراحی مدرسه و هنرستان

ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻄﻠﻮب و ﮐﺎرآﻣﺪ و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺛﺮ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ را دارا ﺑﺎﺷﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺐ درﺳﯽ، ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻫﺒﺮی آﻣﻮزﺷﯽ، روشﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ، ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، برنامه ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ، ﺟﻮ و ﻓﻀﺎی ﺣﺎﮐﻢ آﻣﻮزﺷﯽ و غیره.

تبیین ضوابط طراحی مدرسه و هنرستان

در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و اﺻﻮل طراحی مدرسه ایمن و کارآمد خواهد بود.

لزوم رعایت برنامه فیزیکی مدرسه و هنرستان در طراحی مدرسه

ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ در دوره های اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و هنرستان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ و ﺑﺎ روﯾﮑﺮد آموزشی و مدارس ایمن امری ضروری است. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣدرسه و ﺿـﻮاﺑﻂ ﻣﮑـﺎن ﯾـﺎﺑﯽ ﺷﻬﺮی ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و هنرستان مورد بحث و بررسی قرار داده است.

برای خرید و دانلود جدول برنامه فیزیکی مدرسه روی دکمه پرداخت و دانلود کلیک کنید…