از نمونه های شگرف شهرسازی اسلامی در ایــران می تــوان میــدان عتیق اصفهــان از زمان ســلجوقیان ، میــدان صاحب آبــاد تبریــز از زمان ایلخانیان ، میــدان امیرچخمــاق یــزد از عصر تیمــوریان و میــدان نقش جهــان اصفهان از عصر صفویان را نام برد. در این میان میدان نقش جهان اصفهان دست نخورده تر باقی مانده و شکوه جلال بیشتری دارد. در این بخش شما با دانلود اتوکد میدان امام اصفهان ؛ پلان و نقشه میدان امام اصفهان و تصویری از بناهای تاریخی اطراف میدان نقش جهان اصفهان می توانید با ابعاد و تناسبات میدان نقش جهان اصفهان بیشتر آشنا شوید.

دانلود اتوکد میدان امام اصفهان ؛ پلان و نقشه میدان امام اصفهان DWG

دانلود اتوکد میدان امام اصفهان ؛ پلان و نقشه میدان امام اصفهان

میــدان امام اصفهان بــا وســعتی زیاد و به ابعاد 505 متــر طــول و 160 متــر عــرض و به صــورت فضایــی از پیــش طراحــی شــده ســاخته شــد. پلان میدان نقش جهان اصفهان با هندســه منظــم خود بــه صــورت مســتطیلی است کــه در راســتای شــمالی جنوبــی کشیده شده و هماهنگ با رون اصفهان است. همچنان که با دانلود اتوکد میدان امام اصفهان و بررسی پلان و نقشه میدان امام اصفهان نیز قابل مشاهده است، در چهــار ســوی میــدان چهــار بنــا احــداث گردیــد کــه شامل کاخ عالی قاپــو در غــرب، ســردر بازار قیصریــه در شــمال، مســجد شــیخ لطــف الله در شــرق و مســجد جامــع عباســی در جنــوب میــدان است. ایــن عناصــر چهارگانــه در ترکیــبی هماهنگ و موزون به وسیله طاق نماهایی در دو طبقــه بدنــه شهری میــدان را شــکل داده اند.

برای مطالعه بیشتر و دانلود اتوکد میدان امام اصفهان ؛ پلان و نقشه میدان امام اصفهان کلیک کنید

 

برای خرید و دانلود اتوکد میدان امام اصفهان ؛ پلان و نقشه میدان امام اصفهان

روی دکمه پرداخت و دانلود کلیک کنید.

راهنمای پرداخت و دانلود فایل