این بخش شامل سه پاورپوینت است. فایل اول با عنوان اصول طراحی و استاندارد بیمارستان که شامل شرح کلی ضوایط طراحی بیمارستان می باشد. فایل دو با عنوان اصول طراحی اورژانس که شامل شرح کامل الزمات طراحی و استاندارد های طراحی اورژانس و دیاگرام فضایی اورژانس است و فایل سوم با عنوان ضوابط بخش جراحی شامل توضیح کامل ریزفضاها و دیاگرام عملکردی بخش جراحی است. هر سه فایل برگرفته از جدیدترین ضوابط معاونت درمان و کتاب استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن می باشد.

استاندارد بیمارستان ، ضوابط و دیاگرام بخش اورژانس و بخش جراحی

اهمیت تدوین استاندارد بیمارستان ها و فضاهای بهداشتی و درمانی از یک سو و پیچیدگی این استانداردها از سوی دیگر لزوم شناخت منابع معتبر برای آشنایی با این استانداردها را دوچندان می نماید در این راستا دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت در مجموعه کتاب هایی با نام استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن در سیزده جلد اقدام به بررسی یک بخش تخصصی در بیمارستان یا فضای درمانی کرده است.

انواع بیمارستان و اهداف و عملکرد آنها

استانداردها و الزامات عمومی بیمارستان ها از نکات حائز اهمیت در طراحی بیمارستان بخصوص در گام های نخستین آغاز فرایند طراحی است. آشنایی با استاندارد بیمارستان ها و اهداف و عملکرد بیمارستان ها, سطح آنها، نوع و عرصه های پیشنهادی آنها، انتخاب سایت و معیارهای موثر برآن همگی از جمله مواردی هستند که در همان نخستین گام باید مورد توجه طراح قرار گیرد.

الزامات طراحی و استاندارد بیمارستان و اصول طراحی اورژانس و ضوابط بخش جراحی

این بخش شامل سه فایل پاورپوینت با موضوع مطالعات و الزامات فضای فیزیکی بیمارستان است. فایل اول با عنوان اصول طراحی بیمارستان شامل استاندارد بیمارستان و الزامات عمومی طراحی بیمارستان در 49 اسلاید است. پاورپوینت دوم با عنوان اصول طراحی اورژانس شامل بررسی ضوابط طراحی و استاندارد های مختلف برای طراحی بخش اورژانس و دیاگرام فضایی اورژانس در 37 اسلاید است. فایل سوم نیز با عنوان استاندارد ها و ضوابط بخش جراحی شامل مجموعه شرح کامل قسمت های مختلف بخش جراحی و نکات مهم در طراحی بخش جراحی در 28 اسلاید است.

هر سه فایل را با تخفیف دانلود کنید ⇓ یا در ادامه می توانید فایل ها را به صورت جداگانه دانلود کنید.

برای مطالعه بیشتر درباره طراحی بیمارستان می توانید از لینک های زیر هم استفاده کنید:

فایل شماره 1 #

فایل پاورپوینت الزامات طراحی و استاندارد بیمارستان

49 اسلاید برگرفته از کتاب استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن

بیمارستان یک فضای مهم، حساس و با پیچیدگی زیاد به لحاظ روابط فضایی است و از این جهت با کاربری های دیگر نظیر موزه و فرهنگسرا تفاوت های اساسی دارد. بدیهی است برای رسیدن به یک طرح ایده آل آگاهی از استاندارد بیمارستان و وظایف و عملکرد هر یک از بخش ها و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر و حتی نحوه پشتیبانی این فضاها از فضاهای وابسته و در ارتباط نزدیک به لحاظ عملکردی نقشی مهم و اساسی در طراحی اصولی پلان بیمارستان خواهد داشت.

بدیهی است بعد از مطالعه مباحث اولیه که نقش اساسی در تعیین مواردی نظیر مساحت مورد نیاز زمین و محل ورودی ها و همچنین نوع پیکربندی ساختمان خواهد داشت در گام های بعدی باید برنامه فیزیکی و بخش بندی و استاندارد بیمارستان و فضاها و بخش های اصلی آن نظیر بخش اورژانس، بخش بستری و بخش جراحی مورد مطالعه قرار گیرد تا ضمن آشنایی با تعریف و نحوه عملکرد هر یک از این بخش ها با خدمات ارایه شده در آنها و ارتباط آن بخش با سایر بخش های بیمارستان آشنا شویم. خلاصه نکات کاربردی حایز اهمیت مربوط به الزامات طراحی و استاندارد بیمارستان ها از سوی کارشناسان موسسه به صورت خلاصه و چکیده و در قالب 49 اسلاید ارایه شده است که رئوس کلی مطالب این فایل به شرح زیر است:

 • اهداف و عملکردهای بیمارستان

 • انواع بیمارستان ها از لحاظ مالکیت

 • سطح، حجم و نوع خدمات

 • سطح بندی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨت

 • نکات مهم درباره سایت بیمارستان

 • مساحت مورد نیاز ﺑﺮای ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ

 • جدول عرض متعارف ساختمان ها

 • ورودی های بیمارستان

 • انواع پیکر بندی ساختمان ها

 • انواع الگوهای فرمی

 • الگوی مکعب

 • الگوی استوانه

 • الگوی منشور

 • الگوی حروف لاتین

 • الگوی خطی

 • الگوی مرکزی

 • الگوی شعاعی

 • الگوی جزیره ای

دانلود پاورپوینت ضوابط و استاندارد بیمارستان

استاندارد بیمارستان اصول طراحی اورژانس دیاگرام ضوابط بخش جراحی [PPT]
استاندارد بیمارستان اصول طراحی اورژانس دیاگرام ضوابط بخش جراحی [PPT]

دانلود پاورپوینت استاندارد بیمارستان

49 اسلاید شامل اصول کلی طراحی بیمارستان و دسته بندی انواع بیمارستان

برای خرید این فایل روی دکمه پرداخت و دانلود کلیک کنید.

راهنمای پرداخت و دانلود فایل

فایل شماره 2 #

فایل پاورپوینت الزامات طراحی و ضوابط بخش جراحی

28 اسلاید برگرفته از کتاب استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن

بخش جراحی یکی از بخش های مهم بیمارستان است و به عنوان قلب بیمارستان شناخته می شود و آشنایی با ضوابط بخش جراحی بسیار مهم می باشد. ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺮاﺣﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد. در ﺳﻄﻮح اوﻟﯿﻪ خدمات جراحی در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺴﺘﺮی، ﻣﺮاﻗﺒـﺖﻫـﺎی وﯾـﮋه، درﻣﺎﻧﮕـﺎه و در ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎﻻﺗﺮ این خدمات در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اورژاﻧﺲ ارایه می شود. در صورتی که بیمار نیاز به خدمات بیشتر و یا تخصصی ترداشته باشد در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ و در اﻧﻮاع ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺟﺮاﺣﯽ خدمات مورد نیاز به وی ارایه می شود.

به طور ﮐﻠﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺟﺮاﺣﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ دو ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ و ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﻏﯿﺮﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اغلب بیماران غیر اورژانسی(سرپایی) برای دریافت خدمات جراحی با تعیین وقت قبلی به بیمارستان مراجعه می کنند و بسته به حالشان در یکی از بخش های بستری پذیرش می شوند. بیمار سپس به بخش جراحی منتقل شده و پس از دریافت خدمات مورد نیاز به تخت خود در بخش بستری متقل می شود. به منظور آشنایی با اصول طراحی و استاندارد و ضوابط بخش جراحی ، ضوابط مذکور از جلد هشتم مجموعه کتاب های استاندارد برنامه ریزی و استاندارد بیمارستان ایمن بصورت چکیده و کاربردی و در قالب 28 اسلاید گرد آوری شده است. اهم مطالب ارایه شده در این فایل به شرح زیر است:

 • ضوابط بخش جراحی

 • درﺟﻪﺑﻨﺪی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ

 • ارتباط با بخش اورژانس

 • ﺣﻮزهﺑﻨﺪی ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ

 • روﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ و اراﺋﻪی ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ

 • چیدمان ﺣﻮزهﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺮدشﮐﺎری

 • بهترین اﻟﮕﻮ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ

 • روشﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ

 • طراحی تک راهرویی

 • طراحی دو راﻫﺮوﯾﯽ

 • طراحی ﺳﻪ راﻫﺮوﯾﯽ

 • استاندارد و ضوابط بخش جراحی

 • حوزه بندی فضاهای بخش جراحی

 • اﻧﻮاع ﻓﻀﺎی ﭘﺎرک ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺘﺤﺮک

 • اﻧﻮاع اﺗﺎق ﮐﺎر ﮐﺜﯿﻒ

 • پلان اتاق کار کثیف

 • فضای امادگی

 • اﺗﺎق اﻟﻘﺎء ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ در ﻣﺠﺎورت اﺗﺎق ﻋﻤﻞ

 • کابین القا بیهوشی ( اتاق بیهوشی )

 • اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎری آﻣﺎدﮔﯽ

 • پلان دﻓﺘﺮ ﮐﺎر رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ

 • پلان اتاق جلسات گروه پزشکی

 • پلان ایستگاه کنترل و برنامه ریزی

 • اتاق استراحت کارکنان

 • دسته بندی اتاق های عمل

 • اتاق عمل بزرگ

 • اتاق عمل کوچک

 • معرفی فضاهای اتاق عمل

 • نکات مربوط به طراحی اتاق اسکراب

 • دیاگرام بخش جراحی

دانلود پاورپوینت استاندارد و ضوابط بخش جراحی

استاندارد بیمارستان اصول طراحی اورژانس دیاگرام ضوابط بخش جراحی [PPT]
استاندارد بیمارستان اصول طراحی اورژانس دیاگرام ضوابط بخش جراحی [PPT]

دانلود پاورپوینت ضوابط بخش جراحی

28 اسلاید شامل ضوابط طراحی بخش جراحی و ریزفضاها و دیاگرام روابط فضایی

برای خرید این فایل روی دکمه پرداخت و دانلود کلیک کنید.

راهنمای پرداخت و دانلود فایل

فایل شماره 3 #

استاندارد بیمارستان و اصول طراحی اورژانس دیاگرام فضاها

37 اسلاید برگرفته از آخرین ضوابط و استاندارد های معاونت درمان

ازجمله بخش های مهم در بیمارستان بخش اورژانس است که تعبیه آن در بیمارستان با یک ورودی مستقل اجباری می باشد. بخش اورژانس به عنوان یک بیمارستان کوچک شناخته می شود. چرا که ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ را در ﻣﻘﯿﺎس ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎران اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ. به طورﮐﻠﯽ ﺗﺎ 75 درﺻﺪ از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، بنابراین این ﺑﺨﺶبه ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ شناخته ﻣﯽﺷﻮد و آشنایی با اصول طراحی اورژانس و استانداردهای بخش اورژانس حائز اهمیت است.

بدیهی است وقتی بیماری وضعیت اورژانسی دارد، سلامتی و ادامه حیات وی در خطر است و ﻋﺪم اراﺋﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﺪادی ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺻﺤﯿﺢ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﮔﺮدد. در حالت کلی اورژاﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع، ﺳﻄﺢ و ﺣﺠﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ، ﺑـﻪ ﺳـﻪ ﮔـﺮوه اﺻﻠﯽ اورژاﻧﺲﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ، اورژاﻧﺲﻫﺎی ﺗﺮوﻣﺎ و اورژاﻧﺲﻫﺎی ﺗﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ شوند. نکات مهم و حائز اهمیت درباره اصول طراحی اورژانس و استاندارد بیمارستان برگرفته از جلد ششم کتاب های استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن و آخرین ضوابط معاونت درمان در 37 اسلاید در اختیار شما قرار گرفته است. اهم مطالب ارایه شده در این فایل شامل موارد زیر است:

 • اصول طراحی اورژانس دیاگرام فضایی

 • درجه بندی ارتباطات بخش اورژانس

 • دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اورژاﻧﺲ

 • جانمایی ورودی های اورژانس

 • نکاتی درباره طراحی پارکینگ

 • درﺟﻪﺑﻨﺪی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ

 • حوزه بندی فضاهای اورژانس

 • تعریف، ﻋﻤﻠﮑﺮد و اصول ﻃﺮاﺣﯽ اورژانس

 • فضای ﭘﺎرک ﺑﺮاﻧﮑﺎرد و وﯾﻠﭽﯿﺮ

 • اتاق تریاژ

 • پلان اتاق تریاژ

 • اطلاعات و کابین پلیس

 • پلان داروخانه

 • پلان سرویس بهداشتی

 • پلان دفترکار رییس اورژانس

 • پلان استراحت کارکنان

 • پلان اتاق معاینه عمومی

 • پلان اتاق سرم تراپی

 • پلان اتاق تزریقات و پانسمان

 • فضای انتظار بیماران سرپایی

 • حوزه فوریت در بخش اورژانس

 • اتاق احیا قلبی تنفسی

 • پلان اتاق احیا

 • پلان اتاق گچ گیری

 • پلان اتاق عمل سرپایی

 • فضاهای مراقبتی حاد 1 و حاد 2

 • فضای درﻣﺎن و ﺑﺴﺘﺮی اﻃﻔﺎل و ﻧﻮزادان

 • اتاق ایزوله روانی

 • اتاق ایزوله عفونی

 • نمونه نقشه اتاق ایزوله عفونی

 • انواع پلان و چیدمان ایستگاه پرستاری

 • پلان اتاق پزشک کشیک

 • حوزه تحت نظر

دانلود استاندارد و اصول طراحی اورژانس در طراحی بیمارستان

استاندارد بیمارستان اصول طراحی اورژانس دیاگرام ضوابط بخش جراحی [PPT]
استاندارد بیمارستان اصول طراحی اورژانس دیاگرام ضوابط بخش جراحی [PPT]

دانلود اصول طراحی اورژانس

37اسلاید پاورپوینت شامل روابط فضایی و استاندارد های طراحی اورژانس

برای خرید این فایل روی دکمه پرداخت و دانلود کلیک کنید.

راهنمای پرداخت و دانلود فایل

استاندارد بیمارستان اصول طراحی اورژانس دیاگرام ضوابط بخش جراحی [PPT]

فایل استاندارد بیمارستان اصول طراحی اورژانس دیاگرام ضوابط بخش جراحی در قالب پاورپوینت توسط موسسه آکادمیکال ویرایش و جمع آوری شده است. این فایل قابل ویرایش و چاپ بوده و از اجزا و آبجکت های آن می توانید برای پرزانته طرح های حرفه ای و پروژه های دانشجویی خود استفاده کنید. همچنین موسسه آکادمیکال در زمینه های ذیل آماده ارایه خدمات به شما عزیزان می باشد که برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره با ما تماس بگیرید.

⇓دانلود هر سه فایل با تخفیف⇓