دانلود ضوابط طراحی اورژانس ، استاندارد فضاهای اورژانس و دیاگرام بخش اورژانس

ازجمله بخش های مهم در بیمارستان بخش اورژانس است که تعبیه آن در بیمارستان با یک ورودی مستقل اجباری است. بخش اورژانس به عنوان یک بیمارستان کوچک شناخته می شود. چرا که ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ را در ﻣﻘﯿﺎس ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎران اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ. به طورﮐﻠﯽ ﺗﺎ 75 درﺻﺪ از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، بنابراین این ﺑﺨﺶبه ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ شناخته ﻣﯽﺷﻮد و آشنایی با اصول طراحی اورژانس و استانداردهای بخش اورژانس حائز اهمیت است.

ضوابط طراحی اورژانس ، استاندارد فضاهای اورژانس و دیاگرام بخش اورژانس

دانلود ضوابط طراحی اورژانس ، استاندارد فضاهای اورژانس و دیاگرام بخش اورژانس

بدیهی است وقتی بیماری وضعیت اورژانسی دارد، سلامتی و ادامه حیات وی در خطر است و ﻋﺪم اراﺋﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﺪادی ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺻﺤﯿﺢ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﮔﺮدد. در حالت کلی اورژاﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع، ﺳﻄﺢ و ﺣﺠﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ، ﺑـﻪ ﺳـﻪ ﮔـﺮوه اﺻﻠﯽ اورژاﻧﺲﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ، اورژاﻧﺲﻫﺎی ﺗﺮوﻣﺎ و اورژاﻧﺲﻫﺎی ﺗﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ شوند. فایل استاندارد فضاهای اورژانس و دیاگرام بخش اورژانس برگرفته از جلد ششم کتاب های استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن و آخرین ضوابط معاونت درمان در 37 اسلاید در اختیار شما قرار گرفته است.

برای دانلود ضوابط طراحی اورژانس ، استاندارد فضاهای اورژانس و دیاگرام بخش اورژانس کلیک کنید

 

برای خرید و دانلود فایل استاندارد اورژانس

روی دکمه پرداخت و دانلود کلیک کنید.

راهنمای پرداخت و دانلود فایل