دانلود استاندارد بخش جراحی ، دیاگرام و روابط عملکردی بخش جراحی

بخش جراحی یکی از بخش های مهم بیمارستان است و به عنوان قلب بیمارستان شناخته می شود و آشنایی با ضوابط بخش جراحی بسیار مهم می باشد. ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺮاﺣﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد. در ﺳﻄﻮح اوﻟﯿﻪ خدمات جراحی در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺴﺘﺮی، ﻣﺮاﻗﺒـﺖﻫـﺎی وﯾـﮋه، درﻣﺎﻧﮕـﺎه و در ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎﻻﺗﺮ این خدمات در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اورژاﻧﺲ ارایه می شود. در صورتی که بیمار نیاز به خدمات بیشتر و یا تخصصی ترداشته باشد در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ و در اﻧﻮاع ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺟﺮاﺣﯽ خدمات مورد نیاز به وی ارایه می شود.

دانلود استاندارد بخش جراحی ، دیاگرام و روابط عملکردی بخش جراحی

دانلود استاندارد بخش جراحی دیاگرام و روابط عملکردی بخش جراحی

به طور ﮐﻠﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺟﺮاﺣﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ دو ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ و ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﻏﯿﺮﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اغلب بیماران غیر اورژانسی(سرپایی) برای دریافت خدمات جراحی با تعیین وقت قبلی به بیمارستان مراجعه می کنند و بسته به حالشان در یکی از بخش های بستری پذیرش می شوند. بیمار سپس به بخش جراحی منتقل شده و پس از دریافت خدمات مورد نیاز به تخت خود در بخش بستری متقل می شود. به منظور آشنایی با اصول طراحی و استاندارد و ضوابط بخش جراحی ، ضوابط مذکور از جلد هشتم مجموعه کتاب های استاندارد برنامه ریزی و استاندارد بیمارستان ایمن بصورت چکیده و کاربردی و در قالب 28 اسلاید گرد آوری شده است.

برای دانلود استاندارد بخش جراحی ، دیاگرام و روابط عملکردی بخش جراحی کلیک کنید

 

برای خرید و دانلود فایل

روی دکمه پرداخت و دانلود کلیک کنید.

راهنمای پرداخت و دانلود فایل