دانلود مطالعات دانشکده معماری ؛ استاندارد دانشکده و ریزفضاهای دانشکده [DOC] شامل فایلی با عنوان مطالعات و ضوابط طراحی دانشکده معماری و هنر در قالب Word و در 29 صفحه. فایل حاضر شامل اطلاعات لازم برای طراحی فضاهای مختلف دانشکده همانند ضوابط طراحی آتلیه ها و کلاس های نظری و کتابخانه و غیره است که در فرآیند طراحی باید مورد توجه طراحان معماری باشد. همچنین فایل ارایه شده برای نگارش پایان نامه و رساله با عنوان پایان نامه طراحی دانشکده هنر و معماری مفید خواهد بود.

دانلود مطالعات دانشکده معماری ؛ استاندارد دانشکده و ریزفضاهای دانشکده

در 29 صفحه استاندرد فضاهای مختلف دانشکده و اصول و ضوابط طراحی

در این بخش فایلی با عنوان مطالعات و ضوابط طراحی دانشکده معماری و هنر در قالب Word و در 29 صفحه ارایه شده است. فایل حاضر شامل اطلاعات لازم برای طراحی فضاهای مختلف دانشکده همانند ضوابط طراحی آتلیه ها و کلاس های نظری و کتابخانه و غیره است که در فرآیند طراحی باید مورد توجه طراحان معماری باشد. همچنین فایل ارایه شده برای نگارش پایان نامه و رساله با عنوان پایان نامه طراحی دانشکده هنر و معماری مفید خواهد بود. فهرست مطالب ارایه شده در فایل مطالعات و ضوابط طراحی دانشکده [DOC] شامل موارد زیر است.

برای توضیح بیشتر و دانلود فایل ( اینجا ) کلیک کنید.

فهرست مطالب گردآوری شده در این فایل

 • فضاهای آموزشی

 • ﻛﻼس ﻫﺎی درس و اﺗﺎﻗﻬﺎی اﺳﺎﺗﻴﺪ

 • ﺗﻴﭗ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ کلاس درس

 • ﺗﻴﭗ ﻣﺮﺑﻊ کلاس نظری

 • مبلمان کلاس ها

 • سرانه فضای آموزشی

 • نمونه پلان کلاس درس

 • اتاق اساتید

 • دﻓﺎﺗﺮاداری و آﻣﻮزﺷﻲ

 • ریز فضاهای بخش اداری

 • نمونه پلان دفاتر اداری

 • فضاهای کمک آموزشی

 • ﺑﺨﺶ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

 • آتلیه های کار با کامپیوتر

 • نمونه پلان آتلیه

 • ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ

 • ریز فضاهای کتابخانه تخصصی

 • اصول طراحی کتابخانه

 • نمونه غرفه مطالعه انفرادی

 • سالن مطالعه

 • ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎی ﻛﺘﺎب

 • ابعاد استاندارد قفسه ها

 • نمونه چیدمان قفسه های کتابخانه

 • نمونه پلان کتابخانه تخصصی

 • ﺑﺨﺶ ﺳﻤﻌﻲ و ﺑﺼﺮی

 • واحد اسناد و تحقیقات

 • واحد پژوهش

 • ریز فضاهای مورد نیاز

 • ﺧﺪﻣﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ

 • واﺣﺪ اﻧﺘﺸﺎرات و ﺧﺪﻣﺎت ﭼﺎپ

 • نمونه پلان اتاق چاپ و تکثیر

 • ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺳﺮوﻳﺴﻲ

 • اﺗﺎق ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻠﻔﻦ

 • ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮق اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ

 • ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ، رﺧﺘﻜﻦ و ﻧﻈﺎﻓﺖ

 • ﻛﺎﺧﺪاری

 • انبار مرکزی

 • سرایدار

 • آمفی تئاتر

 • ریز فضاهای آمفی تئاتر

 • ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻫﺎ

 • اﺗﺎق ﭘﺮوژﻛﺴﻴﻮن

 • ﭘﻼن وﺑﺮش از ﻳﻚ اﺗﺎق ﭘﺮوژﻛﺴﻴﻮن

 • ﻓﻀﺎی اﻧﺘﻈﺎر و ﺗﺠﻤﻊ

 • سرویس های بهداشتی

دانلود مطالعات دانشکده معماری ؛ استاندارد دانشکده و ریزفضاهای دانشکده

دانلود مطالعات دانشکده معماری ؛ استاندارد دانشکده و ریزفضاهای دانشکده

آنچه قبل از پروژه طراحی هر بنایی لازم است در نظر گرفته شود؛ یادگیری ضوابط طراحی هر بنا و الزامات و استاندارد های طراحی متناسب هر عملکرد است. این ضوابط شامل موارد کلی از قبیل اصول مکانیابی و دسترسی و مساحت های کلی و نیز موارد جزیی همچون ابعاد ریزفضاها و ابعاد مبلمان و جزییاتی است که باید متناسب با هر فضا رعایت شود. در این بخش سعی شده تا حدودی به اینگونه موضوعات درباره دانشکده هنر و معماری پرداخته شود.

ضوابط و استاندارد دانشکده هنر و معماری

دانلود مطالعات دانشکده معماری ؛ استاندارد دانشکده و ریزفضاهای دانشکده