دانلود برنامه فیزیکی موزه هنر ؛ دیاگرام موزه هنر معاصر [DOC] شامل فایل با عنوان برنامه فیزیکی و دیاگرام و سرانه موزه هنر در قالب Word در 31 صفحه ارایه شده است. فایل حاضر شامل اطلاعات لازم برای طراحی فضاهای مختلف موزه هنر همانند استانداردهای کلی و دیاگرام فضاایی و جدول برنامه فیزیکی با سرانه فضاهی موزه هنرهای معاصر است که در فرآیند طراحی باید مورد توجه طراحان باشد. همچنین فایل ارایه شده برای نگارش پایان نامه و رساله با عنوان پایان نامه طراحی موزه هنر معاصر مفید خواهد بود.

دانلود برنامه فیزیکی موزه هنر ؛ دیاگرام موزه هنر معاصر [DOC]

در 31 صفحه شامل جدول برنامه فیزیکی موزه هنر معاصر و دیاگرام موزه هنر

از آنجا که در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮزه اﻣﮑﺎن ﻧﻮآوری وﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﻨﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﻤﺎران ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن خلاقیت ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮزه علاقه دارند. اما آنچه باید همواره مورد توجه طراح قرار داشته باشد لزوم پایبندی به مفاهیم عملکردی بناست. چنانکه بنا پس از ساخت قابل سکونت و استفاده باشد. این نکته لزوم یادگیری سلسله مراتب فضایی و ارتباطات فضایی موزه را آشکار می سازد. از این رو فایل دانلود برنامه فیزیکی موزه هنر و دیاگرام موزه هنر معاصر [DOC] در این بخش در اختیار شما قرار گرفته است.

برای خرید این فایل روی دکمه پرداخت و دانلود کلیک کنید.

برای دانلود مطالب مرتبط با طراحی موزه به لینک های زیر رجوع کنید:

 

برای توضیح بیشتر و دانلود فایل ( اینجا ) کلیک کنید.

فهرست مطالب دانلود برنامه فیزیکی موزه هنر شامل موارد زیر است:

3-1- استاندارد فضاهای موزه هنرهای معاصر

3-1-1- ﻻﺑﯽ ورودی ( ﻫﺎل ورودی)

3-1-2- ﺑﺨﺶ اداری

3-1-3- ﺑﺨﺶ فرهنگی – نمایشگاهی

3-1-4- ﺑﺨﺶ آﻣﻮزﺷﯽ

3-1-5- ﺑﺨﺶ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ

3-1-6- ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

3-1-7- ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ

3-1-8- جداول برنامه فیزیکی طرح

3-2-1- تاسیسات برقی موزه

3-3- اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ی موزه هنر

3-3-1- اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺷﻬﺮی

3-3-2- اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎ

3-4-دﯾﺎﮔﺮامﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ موزه هنر

3-4-1- دﯾﺎﮔﺮام ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻻﺑﯽ

3-4-2- دﯾﺎﮔﺮام ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮔﺎﻟﺮی

3-4-3- دﯾﺎﮔﺮام ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﻔﯽﺗﺌﺎﺗﺮ

3-4-4- دﯾﺎﮔﺮام ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽﺷﺎپ (رﺳﺘﻮران)

3-4-5- دﯾﺎﮔﺮام ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ اداری

3-4-6- دﯾﺎﮔﺮام ﻓﻀﺎﯾﯽ بخش آﻣﻮزﺷﯽ

3-4-7- دﯾﺎﮔﺮام ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ

دانلود برنامه فیزیکی موزه هنر ؛ دیاگرام موزه هنر معاصر [DOC]

دانلود برنامه فیزیکی موزه هنر ؛ دیاگرام موزه هنر معاصر

دانلود برنامه فیزیکی موزه هنر

معماری موزه

روﻧﺪ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻣﻌﻤﺎری، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﮔﺬر از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻌﻨﻮی ( ﻣﻌﻨﺎدار )ﺑﻪ ﻋﯿﻨﯿﺎت ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﻌﻤﺎر ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ. در ﺣﻘﯿﻘﺖ او در ﻣﺴﯿﺮ ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ ﻓﻀﺎ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎ و ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه وری از دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﺗﺤﻮﻻت دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ را در ﻓﻀﺎی ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺟﺎری ﻣﯽﺳﺎزد .

در دهه اﺧﯿﺮ به دلیل وسعت و تعدد مجموعه های هنری و تاریخی در زمینه های مختلف نیاز هرچه بیشتری به انواع مختلف موزه به وجود آمده است. دﯾﮕﺮ ﻣﻮزهﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﺷﯿﺎی ﻫﻨﺮی نیستند و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻮزهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻣﻮزه ﺳﯿﻨﻤﺎ ، موسیقی، ﻋﻠﻮم، ﺗﺎرﯾﺦ و بسیاری ﻣﻮزهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻨﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

طراحی موزه و دانلود برنامه فیزیکی موزه

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ گستردگی موزه ها و چند عملکردی بودن فضای موزه ها و نیاز به فضاهای تخصصی در طرح یک موزه در دل ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮی، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و چهارچوب فیزیکی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را برآورده ﮐﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر حائز اﻫﻤﯿﺖ است. به طور کلی هر موزه شامل ریز فضاهای متنوعی است که این ریز فضاها را با توجه به نوع عملکردشان می توان در حوزه های مختلف عملکردی دسته بندی کرد. مانند حوزه خدماتی ، حوزه رفاهی ، گالری ها و غیره که در آرایش کلی این حوزه ها باید سلسله مراتب فضایی را رعایت نمود. در هر یک از این حوزه ها هم ریز فضاها باید ارتباط موثری در راستای عملکرد بنا داشته باشند.