دانلود برنامه فیزیکی موزه آب و دیاگرام و جدول سرانه موزه آب [DOC] شامل فایل با عنوان برنامه فیزیکی و دیاگرام فضایی موزه آب ارایه شده است. این فایل در قالب Word و در 12صفحه آماده شده است. این فایل ارایه شده برای نگارش پایان نامه و رساله با عنوان پایان نامه طراحی موزه آب مفید خواهد بود.

دانلود برنامه فیزیکی موزه آب و جدول سرانه موزه آب [DOC]

در 12 صفحه شامل جدول برنامه فیزیکی و دیاگرام و سرانه موزه آب

از آنجا که در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮزه اﻣﮑﺎن ﻧﻮآوری وﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﻨﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﻤﺎران ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن خلاقیت ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮزه علاقه دارند. اما آنچه باید همواره مورد توجه طراح قرار داشته باشد لزوم پایبندی به مفاهیم عملکردی بناست. چنانکه بنا پس از ساخت قابل سکونت و استفاده باشد. این نکته لزوم یادگیری سلسله مراتب فضایی و ارتباطات فضایی موزه را آشکار می سازد. از این رو فایل دانلود برنامه فیزیکی موزه آب و جدول سرانه موزه آب [DOC] در این بخش در اختیار شما قرار گرفته است.

برای خرید این فایل روی دکمه پرداخت و دانلود کلیک کنید.

برای دانلود مطالب مرتبط با طراحی موزه به لینک های زیر رجوع کنید:

 

  • برای توضیح بیشتر و دانلود فایل ( اینجا ) کلیک کنید.

فهرست مطالب ارایه شده در فایل مطالعات موزه آب [DOC] شامل موارد زیر است:

3-1- اصول کلی طراحی و فضاهای موزه آب

3-2- ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﻮزه آب

3-3- دیاگرام فضایی موزه آب

3-3-1- ﺣﻮزه آﻣﻮزش موزه آب

3-3-2- ﮔﺎﻟﺮی ها موزه

3-3-3- واﺣﺪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ

3-3-4- اﻣﻮر آﻣﻮزش و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت

3-3-5- ﺣﻮزه ﭘﮋوﻫﺸﯽ موزه

3-3-6- ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎتی و رﻓﺎﻫﯽ

3-3-7- واﺣﺪ ﻣﺎﻟﯽ واداری موزه

3-3-8- واﺣﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺮﻣﺖ

3-4- جدول برنامه فیزیکی و سرانه موزه آب

دانلود برنامه فیزیکی موزه آب و دیاگرام و جدول سرانه موزه آب [DOC]

دانلود برنامه فیزیکی موزه آب و جدول سرانه موزه آب [DOC]

دانلود برنامه فیزیکی موزه آب ؛ دیاگرام و سرانه موزه آب

معماری موزه

روﻧﺪ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻣﻌﻤﺎری، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﮔﺬر از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻌﻨﻮی ( ﻣﻌﻨﺎدار )ﺑﻪ ﻋﯿﻨﯿﺎت ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﻌﻤﺎر ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ. در ﺣﻘﯿﻘﺖ او در ﻣﺴﯿﺮ ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ ﻓﻀﺎ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎ و ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه وری از دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﺗﺤﻮﻻت دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ را در ﻓﻀﺎی ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺟﺎری ﻣﯽﺳﺎزد .

در دهه اﺧﯿﺮ به دلیل وسعت و تعدد مجموعه های هنری و تاریخی در زمینه های مختلف نیاز هرچه بیشتری به انواع مختلف موزه به وجود آمده است. دﯾﮕﺮ ﻣﻮزهﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﺷﯿﺎی ﻫﻨﺮی نیستند و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻮزهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻣﻮزه ﺳﯿﻨﻤﺎ ، موسیقی، ﻋﻠﻮم، ﺗﺎرﯾﺦ و بسیاری ﻣﻮزهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻨﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

طراحی موزه و دانلود برنامه فیزیکی موزه

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ گستردگی موزه ها و چند عملکردی بودن فضای موزه ها و نیاز به فضاهای تخصصی در طرح یک موزه در دل ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮی، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و چهارچوب فیزیکی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را برآورده ﮐﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر حائز اﻫﻤﯿﺖ است. به طور کلی هر موزه شامل ریز فضاهای متنوعی است که این ریز فضاها را با توجه به نوع عملکردشان می توان در حوزه های مختلف عملکردی دسته بندی کرد. مانند حوزه خدماتی ، حوزه رفاهی ، گالری ها و غیره که در آرایش کلی این حوزه ها باید سلسله مراتب فضایی را رعایت نمود. در هر یک از این حوزه ها هم ریز فضاها باید ارتباط موثری در راستای عملکرد بنا داشته باشند.