مجموعه گلستان روایتگر ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ معماری و هنر ایرانی اﺳـﺖ و سندی زنده از وقایع سیاسی و اجتماعی مهم تاریخ ایران است. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎﺥ ﻫﺎی ﺑﺎﻍ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ، اکنون ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻮﺯﻩ، ﺗﺎﻻﺭ ﺁﻳﻴﻨﻪ، ﺗﺎﻻﺭ ﺑﺮﻟﻴﺎﻥ، ﺗﺎﻻﺭ ﻋﺎﺝ، ﺷﻤﺲﺍﻟﻌﻤـﺎﺭﻩ، ﺗﺎﻻﺭ ﻇﺮﻭﻑ، ﺍﻳﻮﺍﻥ ﺗﺨﺖ ﻣﺮﻣﺮ، ﻋﻤﺎﺭﺕ ﺑﺎﺩﮔﻴﺮ، ﻧﮕﺎﺭﺧﺎﻧﻪ، ﻋﻜﺲ ﺧﺎﻧﻪ، ﺗﺎﻻﺭ ﺍﻟﻤﺎﺱ، ﺗﺎﻻﺭ ﺳﻼﻡ، ﻛﺎﺥ ﺍﺑﻴﺾ، ﺧﻠـﻮﺕ ﻛﺮﻳﻤﺨﺎنی ﻭ ﺣﻮﺿـﺨﺎﻧﻪ است که در درون حصاری زیبا جای گرفته اند. فایل دانلود تحلیل معماری کاخ گلستان و تحلیل سازه کاخ گلستان به تحلیل کاخ گلستان از نظر معماری و سازه در قالب یک فایل اتوکد با پرزانته زیبا پرداخته است.

دانلود تحلیل معماری کاخ گلستان و تحلیل سازه کاخ گلستان [DWG]

دانلود تحلیل معماری کاخ گلستان و تحلیل سازه کاخ گلستان

قدمت مجموعه کاخ گلستان به دوره صفوی باز می گردد. در ﺯﻣﺎﻥ سلطنت ﺷـﺎﻩ ﻋﺒـﺎﺱ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﻣﺤـﻞ کنونی کاخ ، ﻋﻤﺎﺭﺕ دیوانی و ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺎﻍ ﻭ ﭼﻨﺎﺭﺳﺘﺎن ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﺪﻩ ﺑـﻮﺩ. طی ﺳـﺎﻝ ﻫـﺎی 1163-1193 هجری قمری ﻫـﻢ ﺯﻣـﺎﻥ ﺑـﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺮﻳﻢ ﺧﺎﻥ ﺯﻧﺪ، ﺍﺭگ ﻭ برج و باروهایی ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪ ﻭ ﻫﻨﮕـﺎﻡ ﺣﻜﻮﻣـﺖ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﺧــﻞ ﺍﺭگ، ﺑﻨﺎﻫــﺎیی ﭼﻨــﺪ ﺍﺣــﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﻳــﺪ. ﺩﺭ ﺯﻣــﺎﻥ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ 1268 هجری قمری ﻗﺴـﻤﺖ ﺷﺮقی ﺑﺎﻍ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻛﺎﺥ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﻃـﺮﺍﻑ آن ﺑﻨـﺎ شد. در دامه با دانلود تحلیل معماری کاخ گلستان و تحلیل سازه کاخ گلستان می توانید به شناخت بهتری از این بنای تاریخی دست یابید.

برای مطالعه بیشتر و دانلود تحلیل معماری کاخ گلستان و تحلیل سازه کاخ گلستان کلیک کنید

 

برای خرید و دانلود تحلیل معماری کاخ گلستان و تحلیل سازه کاخ گلستان

روی دکمه پرداخت و دانلود کلیک کنید.

راهنمای پرداخت و دانلود فایل