دانلود برنامه فیزیکی کتابخانه ؛ ریز فضاهای کتابخانه و مطالعات کتابخانه [PDF] شامل ضوابط طراحی کتابخانه و استاندارد طراحی فضاهای مختلف کتابخانه در 66 صفحه شامل برنامه فیزیکی انواع کتابخانه های شهری و روستایی از متراژ 120 تا 2200 متر مربعی و ضوابط و استانداردهای طراحی کتابخانه مطابق با استاندردهای معتبر جهانی.

دانلود برنامه فیزیکی کتابخانه ؛ ریز فضاهای کتابخانه و مطالعات کتابخانه [PDF]

در 66 صفحه شامل جدول برنامه فیزیکی و عرصه بندی ریز فضاهای کتابخانه

در این بخش فایلی با عنوان ضوابط طراحی کتابخانه ؛ برنامه فیزیکی کتابخانه و استاندارد کتابخانه در قالب [PDF] و در 66 صفحه ارایه شده است. فایل حاضر شامل اطلاعات لازم برای طراحی کتابخانه های عمومی و تخصصی در مقیاس استانی و شهری و روستایی است. این فایل شامل نمونه پلان های تیپ کتابخانه های روستایی و شهری و نیز برنامه فیزیکی انواع کتابخانه های شهری و روستایی از متراژ 120 تا 2200 متر مربعی و ضوابط و استانداردهای طراحی کتابخانه مطابق با استاندردهای معتبر جهانی است.همچنین فایل ارایه شده برای نگارش پایان نامه و رساله با عنوان پایان نامه طراحی کتابخانه عمومی یا تخصصی مفید خواهد بود.

برای خرید این فایل روی دکمه پرداخت و دانلود کلیک کنید.

برای توضیح بیشتر و دانلود فایل ( اینجا ) کلیک کنید.

فهرست مطالب فایل مطالعات کتابخانه [PDF]

استاندارد کتابخانه

تعاریف و انواع کتابخانه ها

ﺷﺮﺡ ﺭﻳﺰ ﻓﻀﺎﻫﺎ

ﺟﺪﻭﻝ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺭﻳﺰ ﻓﻀﺎﻫﺎ

سرانه کتابخانه عمومی

نمونه ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ۲۲۰۰ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻌﻲ

ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ

ﺷﺮﺡ ﺭﻳﺰ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛزشهرستان

ﺟﺪﻭﻝ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺭﻳﺰ ﻓﻀﺎﻫﺎ

ﺷﺮﺡ ﺭﻳﺰ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥ

ﺟﺪﻭﻝ برنامه فیزیکی و سرانه ها

ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ

ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﻴﭗ ۱۲۰ ﻣﺘﺮﻱ

ﺟﺪﻭﻝ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺭﻳﺰ ﻓﻀﺎﻫﺎ و سرانه ها

نمونه پلان کتابخانه

ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﻴﭗ ۲۲۰ ﻣﺘﺮﻱ

ﺟﺪﻭﻝ ﻣﺴﺎﺣﺖ

نمونه پلان کتابخانه کوچک

ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﻴﭗ ۲۸۰ ﻣﺘﺮﻱ

ﺟﺪﻭﻝ ﻣﺴﺎﺣﺖ و برنامه فیزیکی و سرانه

نمونه کتابخانه روستایی

 

دانلود برنامه فیزیکی کتابخانه ؛ ریز فضاهای کتابخانه و مطالعات کتابخانه [PDF]

دانلود برنامه فیزیکی کتابخانه ؛ ریز فضاهای کتابخانه و مطالعات کتابخانه [PDF]

ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻭ ﻣﻔﻴـﺪ ﻋﻤـﻮﻡ ﻣـﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ. ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻭ ﭘـﺮﻭﺭﺵ ﻭ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﻭ ﺳـﺮﮔﺮﻣﻲ ﻭ ﭘﺮﻛـﺮﺩﻥ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻲ ﺁﻳـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ ﻛﺮﺩ. ( ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ) ﻳﻜـﻲ ﺩﻳﮕـﺮ ﺍﺯ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺁﺳﺎﻥ ﻭ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺣـﺪﺍﻛﺜﺮ ﻛـﺎﺭﺍﻳﻲ ﻭﻗﺘـﻲ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.

برنامه فیزیکی کتابخانه ؛ ریز فضاهای کتابخانه

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﻫﺎﻱ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻫﺮﻳـﻚ ﺍﺯ ﻓﻀـﺎﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﺑﻄﻮﺭﻳﻜﻪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺁﻧﻬـﺎ ﺑﺎﻋـﺚ ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻﺯﻡ ﻭ ﻛـﺎﺭﺍﻳﻲ ﻛﺎﻣـﻞ ﺁﻥ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﻬﻴﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﺟﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻓﻀـﺎﻫﺎ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ.

استاندارد و ضوابط کتابخانه

ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺪﺭﻙ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻓﻀﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ﻫـﺎﻱ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ، ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺍﻳﻔﻼ ﺍﺳﺖ. ﻻﻛﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻱ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺗﺤـﻮﻝ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ، ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻱ ﺩﻧﻴﺎ ﻛـﺎﺭ ﺁﻣـﺪﻱ ﻭ ﻛـﺎﺭﺁﻳﻲ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﻪﺑـﺎﺭ ﻧﻤﻲﺁﻭﺭﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ – ﺍﻗﻠﻴﻢ – ﻣﺨﺘﺼﺎﺕ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﻠﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻔـﻼ – ﻻﻳﭙﻜـﻮﻥ ﻭ … ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﻟﺤﺎﻅ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ است.