ضوابط مدرسه ابتدایی ؛ استاندارد مدرسه و ریز فضاهای مدرسه ابتدایی [PPT] شامل یک فایل پاورپوینت در 23 صفحه با گرافیک زیبا شامل ضوابط طراحی مدرسه ابتدایی و ضوابط ایمنی و تجهیزات مدرسه و نیز ابعاد مبلمان و کلاس درس و کارگاه ها و آزمایشگاه ها در مدارس است.

استاندارد ها و ضوابط مدرسه ابتدایی

در این بخش یک فایل پاورپوینت در 23 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. فایل با عنوان استاندارد فیزیکی مدرسه ابتدایی شامل اطلاعاتی کامل درباره ضوابط طراحی مدرسه ابتدایی و اصول طراحی استقرار و مکان یلبی مدرسه ابتدایی است. همچنین در این ریز فضاهای مدرسه ابتدایی و نیز هر آنچه برای طراحی مدرسه ابتدایی لازم است را در خود دارد. فصول کلی مطالب موجود در این دانلود به شرح زیر است:

  • ریز فضاهای مدرسه

  • اسقرار مدرسه ابتدایی در بافت شهری

  • شرایط قابل قبول سایت برای احداث مدرسه

  • استاندارد مدرسه ابتدایی

  • تجهیزات ایمنی مدرسه

  • مبلمان و ضوابط مدرسه ابتدایی

  • ابعاد کلاس درس

  • نورگیری و سایر الزامات مدرسه ابتدایی

برای خرید و دانلود ضوابط مدرسه ابتدایی [PPT] روی دکمه پرداخت و دانلود کلیک کنید.

برای توضیح بیشتر و دانلود فایل ( اینجا ) کلیک کنید.

 

ضوابط مدرسه ابتدایی ؛ استاندارد مدرسه و ریز فضاهای مدرسه ابتدایی [PPT]

ضوابط مدرسه ابتدایی ؛ استاندارد مدرسه و ریز فضاهای مدرسه ابتدایی [PPT]

تعیین استاندارد و ضوابط و سرانه مدرسه

در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ و ﺳﺮاﻧﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش و با در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈـﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ذی رﺑﻂ در آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش و ﻣﻌـﺎوﻧﯿﻦ ﻣﺤﺘـﺮم اﺑﺘـﺪاﯾﯽ، ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ ، ﭘﺮورﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟـﻮد ﻓﻀـﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ و ﭘﺮورﺷـﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘـﯿﺶ رو تهیه شده است. مطالعه و رعایت اصول طراحی مدرسه و ضوابط و استاندارد های ذکر شده در این دو فایل به طراحان و دانشجویان توصیه می گردد.

لزوم رعایت ضوابط مدرسه ابتدایی

ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ در دوره های اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و هنرستان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ و ﺑﺎ روﯾﮑﺮد آموزشی و مدارس ایمن امری ضروری است. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣدرسه و ﺿـﻮاﺑﻂ ﻣﮑـﺎن ﯾـﺎﺑﯽ ﺷﻬﺮی ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و هنرستان مورد بحث و بررسی قرار داده است.

برای خرید و دانلود ضوابط مدرسه ابتدایی روی دکمه پرداخت و دانلود کلیک کنید…